Đề nghị vay tiền 553

WMID 1374******** mở hạn mức tín dụng với các điều kiện sau:
Số tiền: 15.00 - 100.00 WMZ
Kỳ hạn: 10 - 30 ngày
Lãi suất: 10.0000 % 1 ngày
Chu kỳ hoàn trả: tại cuối thời hạn
Thông tin thêm: Открою лимит доверия. Готов к долгосрочным отношениям
Địa chỉ cần được xác minh
Hạn mức đã mở / lãi suất trung bình:
Rules for Сhat Members