Đăng ký

Quy định

QUY ĐỊNH VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG DỊCH VỤ CHO VAY HỆ THỐNG WEBMONEY TRANSFER

CÁC THUẬT NGỮ

Để đạt mục đích của Bộ quy tắc này, chúng ta sẽ sử dụng các thuật ngữ và khái niệm sau đây:
Dịch vụ Cho vay (Debt Service) – là phần mềm/chương trình tự động hoạt động theo Các quy tắc này như một phần của hệ thống Webmoney Transfer.
Hệ thống Paymer - là phần mềm tự động có sẵn trên mạng Internet theo địa chỉ http://www.paymer.com. Phần mềm cho phép các thành viên đăng ký khoản vay cá nhân cho người mang nó, cũng như đăng ký chuyển những khoản vay này cho bất kỳ người nào chấp nhận chúng trong thanh toán hàng hóa/dịch vụ hoặc chuyển quyền sở hữu.
Thành viên - là người sử dụng hệ thống Webmoney Transfer và những phần mềm và phần cứng tự động, bất kỳ cá nhân (hoặc pháp nhân) nào là một bên của những giao dịch sử dụng WEBMONEY (ở bất kỳ giai đoạn nào và các hoạt động đi kèm) đều có quyền thực hiện thao tác trong Dịch vụ phù hợp với Bộ quy tắc này.
Đối tác (Correspondent) – là thành viên của hệ thống, với thông tin cá nhân được biết đến là chủ sở hữu WebMoney Keeper mà người ấy đăng nhập để trao đổi tin tức, tài khoản và giao dịch.
Offer (Lời đề nghị) – là việc sử dụng các giao diện WebMoney Keeper gửi đề nghị tới các đối tác về việc chuyển nhượng quyền sở hữu, có trong các điều kiện của Bộ quy tắc.
Hạn mức tín dụng - tổng số tiền điện tử, được thiết lập bởi offer của Đối tác mà Thành viên có thể thu hút việc chuyển nhượng quyền sở hữu theo Thoả thuận đã được ký kết, tiến hành dựa trên khối lượng tiền điện tử trong ví của Đối tác, có tính đến các Thoả thuận đã ký kết và không được thực hiện.
Thoả thuận về việc chuyển nhượng quyền sở hữu - là một văn bản chứng thực quan hệ tài sản giữa Người chuyển nhượng và Người được chuyển nhượng được đăng ký trong Dịch vụ và được xác nhận bằng các chữ ký của những người tham gia, kể cả chữ ký điện tử của các bên tham gia Thỏa thuận (sau đây gọi là “Thỏa thuận”). Đối tượng của Thỏa thuận là quan hệ pháp lý của Người chuyển nhượng và Người được chuyển nhượng trong việc nhượng quyền sở hữu có sử dụng Dịch vụ Cho vay.
Người chuyển nhượng – là người tham gia chuyển nhượng một lượng quyền sở hữu cho Người được chuyển nhượng theo những điều kiện được họ đặt ra và được Người được chuyển nhượng (Đối tác) của Offer chấp nhận.
Người được chuyển nhượng – là người tham gia nhận một số lượng quyền sở hữu từ Người chuyển nhượng (Đối tác) theo những điều kiện được đặt ra từ trước bởi Đối tác của Offer, được các thành viên thông qua.

Các thuật ngữ không được quy định bởi Bộ quy tắc này, sẽ được sử dụng theo quy định của pháp luật và các thỏa thuận khác của hệ thống WebMoney Transfer.

CHƯƠNG 1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Bộ quy tắc này xác định quy trình và các điều kiện cho phép của các Thành viên hệ thống Webmoney Transfer trong việc giao dịch trên Dịch vụ Cho vay (sau đây gọi là “Dịch vụ”), quy trình ký kết và thực hiện các thỏa thuận về việc chuyển nhượng quyền sở hữu giữa các Thành viên của hệ thống, quy trình và điều kiện tương tác của Dịch vụ với các Thành viên của hệ thống cũng như trách nhiệm của các Bên đối với nhau, đối với Dịch vụ và trách nhiệm của Dịch vụ đối với các Thành viên của Hệ thống.

1.2. Theo Bộ quy tắc, những Thành viên được sử dụng/thực hiện các giao dịch/hành động sau:

 • thiết lập hạn mức tín dụng cho Đối tác (chuyển Offer cho Đối tác đã lựa chọn với các điều kiện bán tiền điện tử theo yêu cầu);
 • thay đổi điều kiện trong hạn mức tín dụng cho đối tác;
 • nhận khoản vay từ Đối tác đã lựa chọn với sự đảm bảo bởi trách nhiệm cá nhân trên định danh Paymer trên các điều kiện được thiết lập bởi Đối tác còn lại (ký kết thoả thuận mua-bán tiền điện tử giữa các Đối tác đã thiết thập các hạn mức sơ bộ dành cho nhau);
 • cung cấp tiền điện tử cho Đối tác theo yêu cầu của người đó căn cứ theo các điều khoản được đưa ra bởi Thành viên và theo cam kết đảm bảo thực hiện các trách nhiệm hoàn trả của Đối tác còn lại trên định dạng Paymer;
 • hoàn trả nghĩa vụ khoản vay theo các điều khoản của hạn mức tín dụng;

1.3. Các Thành viên chịu hoàn toàn trách nhiệm về các quyền hạn của Dịch vụ và Hệ thống Paymer, về đăng ký các giao dịch/hoạt động của những người tham gia và thực hiện các thủ tục tự động cần thiết thay cho người tham gia. Việc hoàn tất các giao dịch của các Thành viên trong Dịch vụ là xác nhận vô điều kiện của Thành viên về quyền hạn của Dịch vụ và Hệ thống Paymer cho việc đăng ký giao dịch và xác nhận tính pháp lý của thỏa thuận được ký kết và các giao dịch đã được thực hiện xong.

1.4. Để sử dụng hệ thống tự động của Dịch vụ, Thành viên đồng ý cấp quyền truy cập vào việc xem dữ liệu cá nhân được khai báo trong quá trình đăng ký trong Hệ thống WebMoney Transfer mà người này sẽ thực hiện các giao dịch/hành động.

1.5. Trong quá trình trao đổi thông tin của các Bên khi ký kết thỏa thuận về việc chuyển nhượng quyền sở hữu thì việc trích dẫn từ Bộ quy tắc này là điều bắt buộc.

1.6. Tất cả các tính toán giữa các Thành viên theo thỏa thuận chuyển nhượng quyền sở hữu được ký kết theo Bộ quy tắc, sẽ chỉ được thực hiện qua các hạn mức tín dụng của ví của các Thành viên trong hệ thống WebMoney Transfer, trừ khi có những quy định khác trong Thỏa thuận về nhượng quyền sở hữu.

1.7. Theo yêu cầu của Người được chuyển nhượng, Dịch vụ sẽ đảm bảo việc thực hiện của các Bên đối với trách nhiệm của mình trong Thỏa thuận đã ký kết về việc chuyển nhượng quyền sở hữu qua việc cung cáp cho Người chuyển nhượng các khả năng:

 • khi đến hạn thanh toán theo điều kiện của Thỏa thuận về việc chuyển nhượng quyền sở hữu, sẽ nhận được hoàn trả những quyền sở hữu đã đăng ký từ ví bất kỳ của Người được chuyển nhượng;
 • trong trường hợp Người được chuyển nhượng từ chối thực hiện Thỏa thuận về việc chuyển nhượng quyền sở hữu, để nhận lại khối lượng quyền sở hữu tương đương với số tiền vay của Người được chuyển nhượng theo Thoả thuận đó, sẽ thông qua các Thoả thuận về việc chuyển nhượng quyền sở hữu khác đã được ký kết và thực hiện với Đối tác khác của Người được chuyển nhượng trên danh nghĩa Người được chuyển nhượng;
 • trong trường hợp Người được chuyển nhượng vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận về việc chuyển nhượng quyền sở hữu, Người chuyển nhượng sẽ nhận được các nghĩa vụ/trách nhiệm cá nhân của Người được chuyển nhượng ở định dạng Paymer với số tiền nợ hiện tại theo Thoả thuận về việc chuyển nhượng quyền sở hữu.

CHƯƠNG 2. TRÌNH TỰ PHÁT HÀNH OFFER TỚI NGƯỜI BÁN VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU (ĐIỀU KIỆN THIẾT LẬP HẠN MỨC TÍN DỤNG CHO ĐỐI TÁC)

2.1. Bất kỳ Thành viên nào của hệ thống trong khuôn khổ của Dịch vụ có thể đưa ra đề nghị về việc ký kết Thỏa thuận chuyển nhượng quyền sở hữu cho Thành viên khác trong hệ thống, trong trường hợp nếu họ là các Đối tác đã được uỷ quyền, nghĩa là đã được thêm vào danh sách bạn bè của nhau để trao đổi thông tin, tài khoản và giao dịch. Khi đó, các Thành viên bằng việc thêm các Đối tác của mình vào danh sách bạn bè, các Thành viên nhận trách nhiệm về mình cho việc xác định danh tính các Đối tác trong quá trình thực hiện giao dịch với họ.

2.2. Đề nghị về việc ký kết Thoả thuận chuyển nhượng quyền sở hữu được làm giữa các Thành viên để chính thức hoá việc chuyển Offer về việc thiết lập hạn mức tín dụng cho Đối tác của mình. Trong Offer, Thành viên sẽ đề nghị ký kết một Thoả thuận mà theo đó, ở bất kỳ thời điểm nào khi Bên còn lại thực hiện đồng ý với Thoả thuận thì sẽ thiết lập số tiền (khối lượng), thời hạn, lịch trình thanh toán và số ví mà từ đó sẽ chuyển tiền điện tử. Giao diện để cung cấp các Offer có sẵn cho bất kỳ Thành viên nào ở trong menu "Correspondent" của phần mềm WebMoney Keeper.

2.3. Khi tiếp nhận Offer này, Thành viên có quyền từ chối các điều kiện của Offer hoặc chấp nhận chúng. Khi đó, cả Offer của người khởi xướng và cả sự đồng ý của Đối tác đều sẽ được ghi nhận trên Dịch vụ.

2.4. Sự chấp nhận Offer của Thành viên đồng nghĩa việc người đó đồng ý các điều kiện của Thỏa thuận về việc chuyển nhượng quyền sở hữu, được đề xuất bởi Đối tác, trong trường hợp tiền điện tử được Thành viên tiếp nhận. Ngoài ra, việc đồng ý Offer cũng là sự đồng ý của Thành viên cho việc thực hiện các điều khoản của Thỏa thuận với Đối tác (Người chuyển nhượng) trong trường hợp đảm bảo cho hệ thống tự động của Dịch vụ thực hiện Thoả thuận khác trong trường hợp Người chuyển nhượng khác chấm dứt Thoả thuận hoặc Thành viên không thực hiện đúng thời hạn trách nhiệm của mình trong khuôn khổ của Thoả thuận.

2.5. Các điều kiện bắt buộc để ký kết một Thoả thuận về việc chuyển nhượng quyền sở hữu giữa các Thành viên là việc Người được chuyển nhượng cung cấp cho Dịch vụ các đảm bảo về việc thực hiện các điều khoản của thoả thuận trước Người chuyển nhượng bằng các trách nhiệm cá nhân của người mang nó dưới định dạng Paymer với khối lượng quyền sở hữu bằng gấp đôi số tiền khoản vay theo Thoả thuận. Thành viên phát hành Offer cho Đối tác của mình có nghĩa là đồng ý với sự chuyển giao cho Dịch vụ một phần tương đương với việc đảm bảo này, kết quả tính toán cuối cùng theo Thoả thuận đã ký trong trường hợp Người được chuyển nhượng không thực hiện các nghĩa vụ/trách nhiệm của mình theo Thoả thuận.

2.6. Thành viên vào bất kỳ thời điểm nào trước khi Thoả thuận được ký kết có quyền thu hồi hoặc đề nghị một Offer mới với những điều khoản mới. Khi đó, các điều khoản của Thoả thuận hiện hành về việc chuyển nhượng quyền sở hữu giữa các Thành viên không thay đổi.

2.7. Offer đã được chấp nhận sẽ được lưu trong Dịch vụ. Báo cáo của Dịch vụ về các hoạt động/giao dịch của Thành viên trong khuôn khổ Thoả thuận là xác nhận chính thức của các Thành viên với những điều khoản của Thoả thuận được các Thành viên chấp thuận như một bằng chứng, chứng minh về trách nhiệm của chính các Thành viên. Các hồ sơ về hoạt động/giao dịch được lưu dưới dạng điện tử trong Dịch vụ và được cung cấp khi các Thành viên yêu cầu.

2.8. Thoả thuận về việc chuyển nhượng quyền sở hữu có thể được ký kết cho một phần của khối lượng quyền sở hữu được ghi trong Offer. Phần còn lại, cũng có thể được chuyển chuyển nhượng trên cơ sở của Thoả thuận. Quá trình này có thể được lặp lại cho đến khi toàn bộ khối lượng quyền sở hữu ghi trong Offer này được chuyển giao toàn bộ.

2.9. Thoả thuận được ký kết và việc chuyển nhượng quyền sở hữu được coi là hoàn tất từ thời điểm tổ hợp phần mềm-phần cứng tự động WebMoney Transfer ghi nhận trên ví điện tử của Người được chuyển nhượng trên hệ thống "WebMoney Transfer" một khối lượng quyền sở hữu cam kết theo yêu cầu của Thoả thuận, được thể hiện là một khối lượng tiền điện tử tương ứng, sau khi Người chuyển nhượng đăng ký và chuyển giao cho Dịch vụ các đảm bảo về trách nhiệm và nghĩa vụ cá nhân trên người mang nó theo định dạng Paymer.

2.10. Thỏa thuận ký kết được xác nhận bởi các Thành viên với sự trợ giúp của cơ chế tương tự như chữ ký tay, được hệ thống WebMoney Transfer cung cấp, bao gồm cả chữ ký điện tử của các Bên.

CHƯƠNG 3. TRÌNH TỰ KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN THOẢ THUẬN VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU TỪ NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG

3.1. Trong phạm vi của Dịch vụ, Thành viên chỉ có thể ký Thỏa thuận về việc chuyển nhượng quyền sở hữu với các Thành viên của hệ thống, đó là những Đối tác/Bạn bè của người đó, với danh tính cá nhân mà chính Thành viên đó đã nắm được và từ những thông tin mà Thành viên đó nhận được và đồng ý với Offer với những điều khoản về việc nhượng quyền sở hữu.

3.2. Việc ký kết Thỏa thuận về việc chuyển nhượng quyền sở hữu diễn ra theo yêu cầu của Người được chuyển nhượng dựa trên các điều kiện Offer từ Người chuyển nhượng với khối lượng không vượt quá giới hạn chung cho phép được đăng ký trên hệ thống WebMoney Transfer về trách nhiệm của Người được chuyển nhượng, được thiết lập bởi Dịch vụ dành cho Người được chuyển nhượng đó. Khi đó, sẽ diễn ra quá trình đăng ký các trách nhiệm cá nhân của Người được chuyển nhượng dưới định dạng Paymer với khối lượng quyền sở hữu tương đương với 2 lần tổng số tiền khoản vay theo Thỏa thuận và được chuyển giao như là sự đảm bảo cho máy tự động của Dịch vụ. Giới hạn chung cho phép được quy định bởi Dịch vụ riêng rẽ đối với từng Người được chuyển nhượng theo thuật toán, được thực hiện bởi Chủ sở hữu Dịch vụ để hạn chế giới hạn trách nhiệm của Thành viên, và không phụ thuộc vào mong muốn của các bên trong Thỏa thuận về việc nhượng quyền sở hữu.

3.3. Thoả thuận được ký kết và việc chuyển nhượng quyền sở hữu được coi là hoàn tất từ thời điểm tổ hợp phần mềm-phần cứng tự động WebMoney Transfer ghi nhận trên ví điện tử của Người được chuyển nhượng trên hệ thống "WebMoney Transfer" một khối lượng quyền sở hữu cam kết theo yêu cầu của Thoả thuận, được thể hiện là một khối lượng tiền điện tử tương ứng.

3.4. Thoả thuận về việc chuyển nhượng quyền sở hữu được ghi lại bởi hệ thống tự động của dịch vụ chỉ với điều kiện nhận được các trách nhiệm cá nhân của Người được chuyển nhượng ở định dạng Paymer với khối lượng trách nhiệm tương đương với 2 lần số tiền nợ theo Thoả thuận để đảm bảo các trách nhiệm của Người được chuyển nhượng theo Thoả thuận.

3.5. Bằng việc ký kết Thoả thuận, Người được chuyển nhượng yêu cầu hệ thống tự động của Dịch vụ chuyển giao cho người đó các quyền thực hiện những tác vụ sau đây dưới danh nghĩa tên của mình:

 • thực hiện các giao dịch cần thiết từ ví được nêu trong Thỏa thuận, tới địa chỉ của Người chuyển nhượng theo các điều khoản của Thỏa thuận;
 • đăng ký các nghĩa vụ trả nợ cá nhân của Người được chuyển nhượng ở định dạng Paymer trên hệ thống tự động của hệ thống Paymer với khối lượng và thời hạn phù hợp với các điều khoản của Thỏa thuận khi các điều kiện này được thực hiện kịp thời;
 • trong trường hợp Người chuyển nhượng chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và trong trường hợp trên các ví của Người được chuyển nhượng có đủ khối lượng tiền điện tử cần thiết, thì Dịch vụ sẽ cung cấp cho Người chuyển nhượng quyền thu hồi số tiền đã thỏa thuận từ ví của Người được chuyển nhượng, tương đương phần khoản vay chưa hoàn trả của Người được chuyển nhượng theo Thỏa thuận;
 • trong trường hợp Người chuyển nhượng đơn phương từ chối thực hiện Thỏa thuận và trong trường hợp không có khối lượng cần thiết các quyền yêu cầu được thể hiện bằng số lượng tương ứng tiền điện tử trong ví của Người được chuyển nhượng, thì Dịch vụ sẽ cung cấp cho Người chuyển nhượng giao diện cần thiết để thu hồi khoản vay qua việc thay mặt Người được chuyển nhượng ký kết Thỏa thuận mới với các Đối tác khác của Người được chuyển nhượng nhằm đảm bảo khối lượng hoàn trả phù hợp với các trách nhiệm cá nhân trong định dạng Paymer có trong lưu trữ của hệ thống tự động của Dịch vụ;
 • trong trường hợp không thể thực hiện các nghĩa vụ theo Thoả thuận khi hết thời hạn và Người được chuyển nhượng không có Offer đảm bảo từ các Đối tác/bạn bè khác, theo yêu cầu của Người chuyển nhượng sẽ chuyển giao các khoản vay này sang nghĩa vụ cá nhân tương đương của Người được chuyển nhượng ở định dạng Paymer bằng cách giải quyết theo Thỏa thuận;
 • việc xác nhận tất cả các thao tác tương tự chữ ký viết tay, kể cả chữ ký điện tử của Người được chuyển nhượng được thực hiện bởi hệ thống tự động của Dịch vụ với danh nghĩa Người được chuyển nhượng.

3.6. Người được chuyển nhượng tự thực hiện thanh toán theo thỏa thuận cho Người chuyển nhượng phù hợp với các điều khoản của Thỏa thuận. Trong trường hợp vi phạm thời hạn hoặc khối lượng thanh toán, hệ thống tự động của Dịch vụ sẽ đưa ra giao diện “yêu cầu thanh toán” cho người Người chuyển nhượng.

3.7. Việc tính toán theo Thỏa thuận được coi là đã hoàn thành và Thỏa thuận được thực hiện, khi Người chuyển nhượng nhận được từ Người được chuyển nhượng khoản hoàn trả đầy đủ hoặc nhận được từ Người được chuyển nhượng quyền sở hữu với khối lượng tương đương tổng số tiền nợ.

3.8. Nếu không thể thực hiện đúng các khoản thanh toán hiện tại, Người được chuyển nhượng chỉ thị cho hệ thống tự động của Dịch vụ đưa ra giao diện cho Người chuyển nhượng để trả nợ bằng cách ký một Thoả thuận mới với danh nghĩa Người được chuyển nhượng với các Đối tác khác của Người được chuyển nhượng để đảm bảo khối lượng trách nhiệm cá nhân trên định dạng Paymer có trong bộ lưu trữ của hệ thống tự động của Dịch vụ.

3.9. Trong trường hợp khoản vay của Người được chuyển nhượng với Người chuyển nhượng sau khi kết thúc thời hạn hoàn trả theo Thỏa thuận và không thể thanh toán khoản vay bằng cách ký kết các Thỏa thuận mới với các Đối tác khác, Người chuyển nhượng có quyền yêu cầu chuyển nhượng tài sản được giữ trong Dịch vụ như là giải pháp cuối cùng để đảm bảo trách nhiệm cá nhân của Người được chuyển nhượng theo Thỏa thuận ở định dạng Paymer với khối lượng tương ứng. Theo yêu cầu như vậy, việc đảm bảo được chuyển đến Người chuyển nhượng bởi hệ thống tự động của Dịch vụ sẽ được thực hiện ngay lập tức, việc giải quyết theo Thỏa thuận được Người chuyển nhượng ghi nhận là đã hoàn thành và Thỏa thuận đã được thực hiện.

CHƯƠNG 4. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN THOẢ THUẬN ĐÃ KÝ VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU

4.1. Hệ thống tự động của Dịch vụ sẽ đăng ký Thỏa thuận đã được ký kết bởi các Thành viên và thực hiện các hành động trong nhượng quyền sở hữu từ Người chuyển nhượng cho Người được chuyển nhượng chỉ khi thực hiện được các điều kiện sau đây:

 • các bên cùng liên kết với nhau bằng cách thêm nhau vào danh sách Đối tác/Bạn bè theo các quy trình của Webmoney Keeper;
 • các bên trao đổi Offer về các điều kiện chuyển nhượng quyền sở hữu cho nhau và chấp thuận với chúng bằng cách đồng ý qua giao diện WebMoney Keeper (thiết lập hạn mức tín dụng);
 • các bên chuyển giao các quyền hạn cần thiết cho hệ thống tự động của Dịch vụ để thực hiện dưới danh nghĩa của họ phù hợp với Bộ quy tắc này;
 • Người được chuyển nhượng đồng ý Thỏa thuận đã được Người chuyển nhượng ký kết và gửi cho Người được chuyển nhượng như là một Offer;
 • Người được chuyển nhượng đã đăng ký các nghĩa vụ cá nhân của mình trong định dạng Paymer cho khối lượng quyền sở hữu gấp đôi so với số tiền vay tương đương theo Thỏa thuận và chuyển giao cho hệ thống tự động của Dịch vụ để đảm bảo các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận đã ký kết;
 • Người được chuyển nhượng đã chỉ thị cho hệ thống tự động của Dịch vụ thực hiện việc hoàn trả nghĩa vụ cá nhân đã chuyển dưới định dạng Paymer khi thanh toán khoản vay theo Thỏa thuận khối lượng tương ứng trong Thỏa thuận;
 • Người chuyển nhượng đồng ý tiếp nhận việc thanh toán khoản vay theo Thỏa thuận, trong trường hợp Người được chuyển nhượng không thể thực hiện đúng thời hạn các trách nhiệm thanh toán, các nghĩa vụ cá nhân của Người được chuyển nhượng dưới định dạng Paymer.

4.2. Thỏa thuận được ký kết và việc nhượng quyền sở hữu được coi là hoàn tất từ thời điểm tổ hợp phần mềm và phần cứng tự động WebMoney Transfer ghi nhận trên ví của Người được chuyển nhượng trong hệ thống “WebMoney Transfer" ghi trong Thỏa thuận một khối lượng quyền yêu cầu bằng cách thể hiện một lượng tương ứng tiền điện tử. Ngày tháng thực hiện Thỏa thuận là ngày tháng Người chuyển nhượng nhận được từ Người được chuyển nhượng khoản thanh toán đầy đủ số lượng hoặc nhận được từ Người được chuyển nhượng quyền sở hữu với khối lượng tương đương tổng số tiền vay theo các điều khoản của Thỏa thuận. Trong trường hợp nếu việc kết thúc thanh toán được thực hiện bằng việc chuyển giao Dịch vụ đảm bảo (các trách nhiệm cá nhân của Người được chuyển nhượng trong định dạng Paymer) thì ngày tháng thực hiện là ngày tháng chuyển giao tổng khoản vay tương đương khối lượng đảm bảo.

4.3. Việc thanh toán theo Thỏa thuận được Người được chuyển nhượng thực hiện theo các điều khoản của Thỏa thuận và hạn mức tín dụng khi đến thời hạn tương ứng.

4.4. Việc chuyển nhượng quyền sở hữu với khối lượng tương đương với tổng số tiền vay theo Thỏa thuận được thực hiện bằng phương pháp cố định bằng một tổ hợp phần mềm và phần cứng tự động WebMoney Transfer trên ví điện tử của Người chuyển nhượng trong hệ thống "WebMoney Transfer", thể hiện trong Thoả thuận khối lượng quyền yêu cầu bằng số lượng tiền điện tử trong thời hạn được thiết lập giữa các Bên khi ký kết thỏa thuận. Việc chuyển nhượng quyền sở hữu từ Người được chuyển nhượng cho Người chuyển nhượng được thực hiện thông qua các giao diện được cung cấp bởi Dịch vụ. Khi đến thời hạn thanh toán, các bên trong Thỏa thuận được Dịch vụ thông báo bằng tin nhắn qua hộp thư nội bộ và/hoặc qua giao diện WebMoney Keeper.

4.5. Trong trường hợp Người được chuyển nhượng không thực hiện thanh toán theo Thỏa thuận trong thời hạn quy định sau khi nhận được thông báo, Người chuyển nhượng có thể tự thực hiện chuyển quyền sở hữu từ ví của Người được chuyển nhượng qua giao diện được cung cấp bởi Dịch vụ, một lượng tương đương với tổng khoản vay nhờ chức năng “Yêu cầu thanh toán”. Trong trường hợp trên ví của Người được chuyển nhượng không sở hữu lượng tiền cần thiết để thanh toán khoản vay theo Thỏa thuận, Người chuyển nhượng có quyền đòi khoản vay của Người được chuyển nhượng bằng cách nhận tiền từ những Thoả thuận khác được Người được chuyển nhượng ký kết với các Đối tác/Bạn bè khác (của Người được chuyển nhượng), trong trường hợp này việc ký kết những thỏa thuận như thế được thực hiện nhân danh Người được chuyển nhượng một cách tự động với số tiền tương đương cần thiết.

CHƯƠNG 5. THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THEO THOẢ THUẬN VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU TRONG TRƯỜNG HỢP MỘT BÊN TỪ CHỐI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

5.1. Người chuyển nhượng ở bất kỳ thời điểm nào của Thỏa thuận có quyền đơn phương từ chối thực hiện Thỏa thuận trong phần cho phép cho Người được chuyển nhượng hoãn thanh toán bằng việc yêu cầu Người được chuyển nhượng chuyển (hoàn trả) cho Người chuyển nhượng các quyền yêu cầu về tài sản hoặc việc thanh toán của họ phù hợp với các điều khoản của Thỏa thuận.

5.2. Người chuyển nhượng có thể đơn phương từ chối thực hiện Thỏa thuận trong phần cho phép cho Người được chuyển nhượng hoãn thanh toán thông qua việc thực hiện các thao tác “Yêu cầu thanh toán” bằng giao diện của Dịch vụ như đã nêu trong mục 4.5 của Bộ quy tắc.

5.3. Trong trường hợp khi mà thời hạn của Thỏa thuận vẫn chưa đến hạn, và việc hoàn trả trước thời hạn là không thể, trong đó bao gồm cả nguyên nhân là Người được chuyển nhượng không có quyền sở hữu và Offer được đảm bảo nào từ các Đối tác/Bạn bè khác, việc hoàn trả trước thời hạn theo nghĩa vụ cá nhân của Người được chuyển nhượng theo định dạng Paymer sẽ không được thực hiện. Các trách nhiệm cá nhân của Người được chuyển nhượng ở định dạng Paymer có thể được chuyển cho Người chuyển nhượng theo yêu cầu của người này chỉ khi hết hạn hoàn trả theo Thỏa thuận và trong trường hợp không có khả năng thanh toán nợ theo Thỏa thuận bằng các phương pháp khác thông qua các giao diện được cung cấp bởi Dịch vụ.

5.4. Người được chuyển nhượng được thông báo qua tin nhắn của Dịch vụ về các thao tác/giao dịch được thực hiện bởi Người chuyển nhượng trong việc chấm dứt Thoả thuận trước thời hạn.

CHƯƠNG 6. THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THEO THOẢ THUẬN VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG THỰC HIỆN CÁC ĐIỀU KHOẢN THOẢ THUẬN CHUYỂN NHƯỢNG

6.1. Chương này thiết lập cơ sở và quy trình hoàn thiện các giao dịch đặc biệt trong các trường hợp Người được chuyển nhượng thực hiện không đúng theo Thỏa thuận về Nghĩa vụ của mình.

6.2. Trong trường hợp Người được chuyển nhượng không thực hiện những trách nhiệm của mình đúng thời hạn trong việc thanh toán khoản vay, quy trình hoàn tất các giao dịch đặc biệt trong khuôn khổ Dịch vụ sẽ được quy định như sau:

6.2.1. Người được chuyển nhượng chỉ thị cho Dịch vụ đảm bảo khả năng hoàn tất việc chuyển giao quyền sở hữu từ ví của Người được chuyển nhượng để tất toán khoản vay theo Thỏa thuận dưới danh nghĩa Người được chuyển nhượng thông qua việc cung cấp cho Người chuyển nhượng giao diện phù hợp. Trong trường hợp này, Người được chuyển nhượng công nhận dữ liệu giao dịch đã được hoàn tất theo tên mình và được chứng nhận bởi một hình thức tương tự chữ ký tay, trong đó có cả chữ ký điện tử của người đó.

6.2.2. Trong trường hợp không có đủ số lượng quyền sở hữu trên ví của Người được chuyển nhượng để hoàn trả, người đó sẽ chỉ thị cho Dịch vụ đảm bảo tất toán nợ theo Thỏa thuận thông qua các Thỏa thuận đã ký kết của Người được chuyển nhượng với các Đối tác/Bạn bè khác của Người được chuyển nhượng. Ở đây việc ký kết những Thỏa thuận như thế này được tự động thực hiện nhân danh Người được chuyển nhượng trên số lượng cần thiết, được bắt đầu từ các Đối tác đã thiết lập với chi phí thấp nhất (giá) theo Thỏa thuận đó.

6.2.3. Trong trường hợp đã đến hạn thanh toán khoản vay theo Thỏa thuận và trường hợp không có khả năng tất toán khoản vay bằng các phương pháp theo điều 6.2.1 và 6.2.2 của Bộ quy tắc này, Người được chuyển nhượng chỉ thị cho Dịch vụ chuyển giao việc tất toán khoản vay theo thỏa thuận các trách nhiệm cá nhân của Người được chuyển nhượng trong định dạng Paymer một số lượng tương đương với số tiền vay còn lại hoặc thêm quyền cho Người chuyển nhượng bắt đầu đình chỉ tài khoản của Người được chuyển nhượng trên hệ thống WebMoney Transfer đến thời điểm tất toán khoản vay tùy thuộc vào lựa chọn của Người chuyển nhượng.

6.3. Trên cơ sở thực tế của việc tất toán khoản vay, Dịch vụ sẽ nhanh chóng thông tin cho các Bên bằng tin nhắn.

6.4. Không có khoản hoàn trả bổ sung nào, trừ các khoản được quy định trong Thỏa thuận, được sử dụng để hoàn tất các thanh toán và không có khiếu nại.

CHƯƠNG 7. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN VÀ CỦA DỊCH VỤ

7.1. Thỏa thuận được ký kết là một hành động pháp lý chứng nhận quan hệ tài sản giữa Người chuyển nhượng và Người được chuyển nhượng, đã được đăng ký trên Dịch vụ và chứng nhận bởi các chữ ký của các Thành viên (các bên của Thỏa thuận này), trong đó kể cả các chữ ký điện tử. Các Bên nhận trách nhiệm về mình trong việc tuân thủ luật pháp và các tiêu chuẩn của đất nước nơi Người chuyển nhượng đăng ký, được họ khai báo khi đăng ký trong hệ thống "WebMoney Transfer" trừ khi có quy định khác trong Thỏa thuận.

7.2. Chức năng của hệ thống tự động của Dịch vụ không cho phép Người được chuyển nhượng cũng như Người chuyển nhượng thao tác trái với Bộ quy tắc này.

7.2.1. Việc vi phạm các điều kiện thanh toán của Người được chuyển nhượng theo Thỏa thuận sẽ dẫn tới sự thay đổi chức năng ví của người đó và cung cấp cho Người chuyển nhượng giao diện để tất toán khoản vay của Người được chuyển nhượng tuân theo Bộ quy tắc này.

7.2.2. Nếu như trong thông tin chi tiết của Người chuyển nhượng khai báo trong Offer, tại thời điểm ký kết thỏa thuận không tính tới khối lượng quyền sở hữu cần thiết, thì Thỏa thuận sẽ không thể ký kết. Ở đây, Người chuyển nhượng không chịu trách nhiệm cho việc không cung cấp quyền sở hữu tương đương với hạn mức tin dụng được thiết lập (Offer).

7.3. Mỗi Thành viên chịu toàn bộ trách nhiệm cho các hành động được thực hiện trong Dịch vụ, trong đó cả những hành động được thực hiện dưới danh nghĩa Thành viên trong trường hợp mất kiểm soát với WebMoney Keeper của mình hoặc bị truy cập trái phép thông qua lỗi của các Thành viên.

7.4. Dịch vụ không chịu trách nhiệm trả lại cho Người chuyển nhượng số tiền vay theo Thỏa thuận trong trường hợp khi việc tịch biên tài sản không thể diễn ra do tài khoản của Người được chuyển nhượng bị đình chỉ các dịch vụ trên hệ thống theo quyết định của Trọng tài theo thủ tục do Điều khoản sử dụng hệ thống WebMoney và vì các lý do khác được quy định trong Thỏa thuận về chuyển giao quyền sở hữu bằng tiền điện tử.

7.5. Sau khi kết thúc các nghĩa vụ được nêu trong điều 7.4. của Bộ quy tắc, các Thành viên phải tiếp tục thực hiện các trách nhiệm của mình theo Thỏa thuận, nếu như trong giai đoạn này Người chuyển nhượng không sử dụng các quyền hạn của mình trong việc nhận các nghĩa vụ cá nhân của Người được chuyển nhượng trong Dịch vụ để làm đảm bảo.

CHƯƠNG 8. TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP THEO THOẢ THUẬN ĐÃ KÝ

8.1. Tất cả những bất đồng xuất phát từ việc thực hiện/không thực hiện Bộ quy tắc này kể cả việc ký kết và/hoặc thực hiện các Giao dịch, các Bên giải quyết thông qua đàm phán. Bất kỳ bất đồng nào nêu trên không được giải quyết thông qua đàm phán đều phải chuyển sang Dịch vụ trọng tài của hệ thống WebMoney Transfer để phân xử, ngoại trừ các trường hợp nêu trong mục 8.2 của Bộ quy tắc này, cũng như các trường hợp khi mà Bên (các bên) chuyển giao việc giải quyết bất đồng tới tòa án của đất nước nơi Người chuyển nhượng hoặc Người được chuyển nhượng đăng ký theo các điều khoản của Thỏa thuận. Trong trường hợp chuyển các bất đồng tới giải quyết ở Dịch vụ trọng tài của hệ thống WebMoney Transfer, quyết định của Trọng tài hệ thống WebMoney Transfer sẽ có hiệu lực pháp lý với các Bên và các Bên đều phải thực hiện.

8.2. Tất cả các bất đồng giữa các Thành viên và Dịch vụ, chiếu theo Bộ quy tắc này sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền của nước nơi đăng ký của Chủ sở hữu Dịch vụ (Cơ quan điều hành).

CHƯƠNG 9. CÁC QUY ĐỊNH CUỐI CÙNG

9.1. Tất cả những thay đổi và bổ sung đối với Bộ quy tắc này đều được chấp nhận như một phiên bản mới của Bộ quy tắc này.

9.2. Phiên bản mới của Bộ quy tắc này được thông qua, qua quyết định của Chủ sở hữu Dịch vụ.

9.3. Phiên bản mới của Bộ quy tắc này có hiệu lực sau khi kết thúc 7 ngày làm việc kể từ ngày phát hành trên trang web chính thức của Dịch vụ trên mạng Internet theo địa chỉ: debt.wmtransfer.com

CHƯƠNG 10. CÁC PHỤ LỤC

10.1. Bộ quy tắc bao gồm các phụ lục sau đây:

 • Phụ lục № 1: Mẫu Offer về việc ký kết Thỏa thuận về chuyển nhượng quyền sở hữu (theo WMZ).
 • Phụ lục № 2: Mẫu Thoả thuận về việc chuyển nhượng quyền sở hữu (theo WMZ).
 • Phụ lục № 3: Mẫu Offer về việc ký kết Thỏa thuận về chuyển nhượng quyền sở hữu (theo WMR).
 • Phụ lục № 4: Mẫu Thoả thuận về việc chuyển nhượng quyền sở hữu (theo WMR).
 • Phụ lục № 5: Mẫu Offer về việc ký kết Thỏa thuận về chuyển nhượng quyền sở hữu (theo WMU).
 • Phụ lục № 6: Mẫu Thoả thuận về việc chuyển nhượng quyền sở hữu (theo WMU).
 • Phụ lục № 7: Mẫu Offer về việc ký kết Thỏa thuận về chuyển nhượng quyền sở hữu (theo WMV).
 • Phụ lục № 8: Mẫu Thoả thuận về việc chuyển nhượng quyền sở hữu (theo WMV).
 • Phụ lục № 9: Mẫu đề nghị ký kết hợp đồng cho vay (theo WMP).
 • Phụ lục № 10: Mẫu thỏa thuận cho vay (theo WMP).

Phụ lục № 1

OFFER
về việc ký kết thoả thuận chuyển nhượng quyền sở hữu

«____»___________20__ г.

I. Chủ sở hữu hiện tại WMID ____________ đề nghị chủ sở hữu WMID ____________ ký kết Thoả thuận về việc chuyển nhượng quyền sở hữu phù hợp với Quy định về các hoạt động trong Dịch vụ cho vay WebMoney Transfer với các điều khoản sau:
Khối lượng chuyển nhượng quyền sở hữu - ____________ (tính theo loại tiền điện tử WMZ).
Thời hạn thanh toán - ____________ ngày kể từ ngày nhận.
Giá - ____________ đô la Mỹ (USD).
Chu kỳ thanh toán - ____________.
Ví cung cấp – ____________.

II. Thoả thuận về việc chuyển nhượng quyền sở hữu này được ký kết điều kiện là đặt Bên nhận chuyển nhượng vào Dịch vụ đảm bảo cho vay ở dạng nghĩa vụ trả nợ cá nhân trong định dạng Paymer, số tiền cần thiết phải được tính tương đương theo các điều kiện trong offer này.

III. Offer này có hiệu lực kể từ khi Bên nhận chuyển nhượng chấp thuận các điều khoản trong Offer, cho đến thời điểm thu hồi hoặc kết thúc Thoả thuận chuyển nhượng.


Phụ lục №2
к QUY ĐỊNH VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG
TRONG DỊCH VỤ CHO VAY
Hệ thống WEBMONEY TRANSFER

THOẢ THUẬN
về việc chuyển nhượng quyền sở hữu

«____»___________20__ г.
https://debt.wmtransfer.com

Người sử dụng hệ thống WebMoney Transfer WMID ____________, với những thông tin sau:

 • HỌ VÀ TÊN - ____________ ____________ ____________
 • hộ chiếu/CMND (hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân khác) - ____________________________________
 • địa chỉ - ____________
 • e-mail - ____________
 • số điện thoại - ____________

, sau đây gọi là "Bên chuyển nhượng" và người sử dụng hệ thống WebMoney Transfer WMID ____________, với những thông tin sau:

 • HỌ VÀ TÊN - ____________ ____________ ____________
 • hộ chiếu/CMND (hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân khác) - ____________________________________
 • địa chỉ - ____________
 • e-mail - ____________
 • số điện thoại - ____________

,sau đây gọi là "Bên nhận", đã ký kết bản Thoả thuận này, sau đây gọi là "Thoả thuận", với những điều khoản sau:

1. ĐỐI TƯỢNG CỦA THOẢ THUẬN

1.1 Theo Thoả thuận này, Bên chuyển nhượng, là bên có quyền pháp lý yêu cầu nhận được gía trị hàng hoá đã được thanh toán và/hoặc các dịch vụ từ danh sách được cung cấp trên dịch vụ Megastock có địa chỉ tại www.megastock.ru, xuất hiện trên cơ sở thoả thuận với Công ty Amstar Holdings Limited Thoả thuận WMZ , chuyển nhượng các quyền yêu cầu được nêu trên với số tiền ____________(số tiền bằng chữ) WMZ (đơn vị tính số lượng quyền sở hữu được tính theo WebMoney Transfer Code) trên cơ sở chuyển nhượng cho Bên nhận theo các điều khoản của hợp đồng này, và Bên nhận có nghĩa vụ hoàn trả khoản vay được quy định ở điều 1.3 thuộc Thoả thuận này trong thời hạn không muộn hơn ____________ (thời hạn thanh toán). Theo đó, thanh toán sẽ được thực hiện theo lịch trình sau:

ngày số tiền thanh toán tổng số tiền
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

1.2. Thỏa thuận có hiệu lực và việc nhượng quyền yêu cầu được xem là hoàn tất từ thời điểm tổ hợp phần cứng phần mềm WebMoney Transfer ghi nhận việc trên ví điện tử của Bên nhận trong hệ thống "WebMoney Transfer" một lượng tương ứng WMZ (đơn vị tiền điện tử), được tính tương ứng với số lượng quyền yêu cầu ghi trong điều 1.1. của Thỏa thuận này.
Việc Bên nhận, nhận được quyền yêu cầu từ Bên chuyển nhượng với số lượng như đã nêu (điều 1.1 của Thỏa thuận này) được Bên nhận xác nhận thông qua việc người đó hoàn thành việc chuyển cho Dịch vụ cho vay của hệ thống "WebMoney Transfer" nghĩa vụ nợ trong định dạng Paymer theo quy trình của hệ thống "WebMoney Transfer" và ("Quy định về các hoạt động trong Dịch vụ cho vay WebMoney Transfer").
Những hành động trên của Bên nhận là sự xác nhận vô điều kiện về việc nhận được các quyền yêu cầu phù hợp trên cơ sở luật pháp chuyển nhượng từ Bên chuyển nhượng đối với số tiền nêu trên (điều 1.1 của Thỏa thuận này).

1.3. Bên nhận có trách nhiệm thanh toán cho Bên chuyển nhượng số tiền theo như đã thoả thuận giữa hai Bên về việc nhận được các quyền yêu cầu theo như Thoả thuận này với số tiền là ____________ (số tiền bằng chữ) đô la Mỹ (USD), trong thời hạn đã thống nhất giữa các bên.

1.4. Trách nhiệm của Bên nhận trong việc thanh toán cho các quyền yêu cầu theo Thỏa thuận này được các Bên công nhận là đã được thực hiện:
- hoặc là vào thời điểm thanh toán của Bên nhận cho Bên chuyển nhượng toàn bộ số tiền được nêu trong điều 1.3 của Thỏa thuận này, vào thời hạn đã thống nhất giữa các Bên bằng tiền nội tệ theo tỷ giá của Ngân hàng trung ương của nước người thanh toán theo thông tin thanh toán chi tiết của Bên chuyển nhượng;
- hoặc là vào thời điểm chuyển giao (chuyển nhượng) cho Bên chuyển nhượng các quyền yêu cầu có tính chất tài sản với số tiền ____________ WMZ, tương đương với số tiền đã nêu trong điều 1.3 của Thoả thuận này, bằng các thủ tục của Dịch vụ cho vay trên hệ thống WebMoney Transfer theo "Quy định về các hoạt động trong Dịch vụ cho vay WebMoney Transfer".
Khi đó các Bên đã xác định rằng, việc thực hiện các trách nhiệm của Bên nhận bằng thanh toán thông qua việc chuyển nhượng quyền yêu cầu cho Bên chuyển nhượng được công nhận là phù hợp theo phương thức tính toán sau: 1 đô la Mỹ vay nợ được tính (tương đương) bằng 1 WMZ. 
Cho đến hết thời hạn thanh toán được nêu trong điều 1.1 của Thỏa thuận này, quyền lựa chọn phương pháp thực hiện các trách nhiệm của Bên nhận theo Thỏa thuận này được trao cho Bên nhận.

2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

2.1. Bên chuyển nhượng ở bất kỳ thời điểm nào trong thời gian hiệu lực của Thỏa thuận này có quyền đơn phương từ chối thực hiện Thỏa thuận trong phạm vi cho phép cho Bên nhận hoãn thanh toán bằng việc yêu cầu Bên nhận chuyển (hoàn trả) cho Bên chuyển nhượng các quyền yêu cầu về tài sản với số tiền như trong điều 1.1 của Thỏa thuận này, sớm hơn thời hạn đã thống nhất ở điều 1.1 hoặc thanh toán chúng. 
Khi đó Các bên đã xác định rằng, việc thực hiện các trách nhiệm của Bên nhận bằng việc thanh toán trong trường hợp này được công nhận là phù hợp theo phương thức tính toan sau đây: quyền sở hữu khối lượng 1 WMZ tương đương với 1 đô la Mỹ.

2.2. Bên nhận có trách nhiệm thanh toán số tiền đã thống nhất ở điều 1.3 của Thỏa thuận này trong thời hạn đã thống nhất (thời hạn thanh toán), được nêu trong điều 1.4 của Thỏa thuận này theo quy trình thực hiện trách nhiệm thanh toán của mình. Bên nhận có quyền thực hiện trước thời hạn các trách nhiệm của mình. 

2.3. Trong trường hợp Bên chuyển nhượng ở bất kỳ thời điểm nào đơn phương từ chối thực hiện Thỏa thuận trong phạm vi cho phép cho Bên nhận hoãn thanh toán Bên nhận có trách nhiệm chuyển (trả lại) cho Bên chuyển nhượng các quyền yêu cầu về tài sản với số tiền nêu trong điều 1.1 của Thỏa thuận này, sớm hơn thời hạn thống nhất trong điều 1.1 của Thỏa thuận này, hoặc thực hiện thanh toán chúng theo điều 2.1 của Thỏa thuận này.

3. TRÁCH NHIỆM

3.1. Trong trường hợp, nếu như Bên nhận không thực hiện trách nhiệm của mình trong thanh toán với số tiền, quy trình và thời hạn đã nêu trong các điều 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 và 2.1 của Thỏa thuận này, Bên nhận đồng ý với việc cho phép hệ thống tự động thay đổi các chức năng trên WM Keeper của Bên chuyển nhượng và hiển thị giao diện "Yêu cầu thanh toán" phù hợp với với "Quy định về các hoạt động trong Dịch vụ cho vay WebMoney Transfer".

3.2. Trong trường hợp nếu như Bên nhận không hoàn thành trách nhiệm của mình trong thanh toán số tiền đã thống nhất trong điều 1.1 của Thỏa thuận này, hoặc không thực hiện yêu cầu của Bên chuyển nhượng về việc thực hiện trước thời hạn các trách nhiệm của Bên nhận theo điều 2.1 của Thỏa thuận này, Bên chuyển nhượng có quyền yêu cầu tới Dịch vụ cho vay để nhận được sự đảm bảo chuyển nhượng của Bên nhận - nghĩa vụ hoàn trả khoản vay ở định dạng Paymer với số tiền bằng số tiền nợ còn lại theo Thỏa thuận này hoặc chủ động dừng cung cấp dịch vụ của Bên nhận trên hệ thống WebMoney Transfer. Việc chuyển giao tất toán nợ của Bên nhận cho Bên chuyển nhượng với số tiền tương đương số tiền nợ còn lại được các Bên công nhận là thanh toán cuối cùng theo Thỏa thuận này.

3.3. Các bên thừa nhận các tài liệu điện tử được lập nhờ hệ thống WebMoney Transfer (biên bản, hợp đồng, tài khoản, trích lục tài khoản v.v) là đã được ký kết dưới sự trợ giúp của các hệ thống thông tin và viễn thông và được ký kết bởi một văn bản tương tự chữ ký viết tay, có tính pháp lý tương đương với các tài liệu dưới dạng viết tay.

3.4. Các bên thừa nhận rằng, các hoạt động đã được thực hiện qua việc sử dụng WMID thông qua tổ hợp phần mềm và phần cứng tự động và được cố định dưới dạng điện tử, là mong muốn thiết lập, sửa đổi và chấm dứt quan hệ pháp lý để ký kết và hoàn thiện các giao dịch (kể cả Thỏa thuận này) có thể được sử dụng để xác nhận các hợp đồng được ký kết và thực hiện bởi họ, kể cả để làm bằng chứng trước các cơ quan tóa án khi xem xét các tranh chấp theo các hợp đồng pháp luật dân sự, xác nhận hành động, hiệu lực pháp lý và tố tụng (kể cả nếu như những tài liệu này và/hoặc bản sao của chúng được đưa ra bởi Bên (các Bên) sở hữu Dịch vụ/Nhà cung cấp).

3.5. Việc xác định danh tính của các Bên được thực hiện bởi các Bên một cách độc lập trong quá trình thiết lập quan hệ và trao đổi/chấp nhận các Offer với các điều khoản của Thỏa thuận này. Các Bên thừa nhận rằng danh tính, địa chỉ bưu chính và ngân hàng của bên đối tác theo Thỏa thuận này đều đã được biết và đủ để tiến hành tố tụng.

4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH HỢP ĐỒNG

4.1. Thỏa thuận này chấm dứt khi các Bên thực hiện tất cả các trách nhiệm của mình.

5. CÁC ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

5.1. Với tất cả những điều còn lại không được xem xét trong Thỏa thuận, các Bên sẽ được hướng dẫn qua các văn bản pháp quy của hệ thống WebMoney Transfer và pháp luật của nước nơi Bên chuyển nhượng đăng ký.

5.2. Các luật áp dụng cho hợp đồng này là luật pháp của nước nơi Bên chuyển nhượng đăng ký.

THÔNG TIN CÁC BÊN

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG
____________ ____________ ____________
địa chỉ: ____________
e-mail: ____________
điện thoại: ____________
WMID: ____________
hộ chiếu/CMND (hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân khác): ____________________________________

BÊN NHẬN
____________ ____________ ____________
địa chỉ: ____________
e-mail: ____________
điện thoại: ____________
WMID: ____________
hộ chiếu/CMND (hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân khác): ____________________________________


Phụ lục № 3

OFFER
về việc ký kết thoả thuận chuyển nhượng quyền sở hữu

«____»___________20__ г.

I. Chủ sở hữu hiện tại WMID ____________ đề nghị chủ sở hữu WMID ____________ ký kết Thoả thuận về việc chuyển nhượng quyền sở hữu phù hợp với Quy định về các hoạt động trong Dịch vụ cho vay WebMoney Transfer với các điều khoản sau:
Khối lượng chuyển nhượng quyền sở hữu - ____________ (tính theo loại tiền điện tử WMR).
Thời hạn thanh toán - ____________ ngày kể từ ngày nhận.
Giá - ____________ rúp Nga.
Chu kỳ thanh toán - ____________.
Ví cung cấp – ____________.

II. Thoả thuận về việc chuyển nhượng quyền sở hữu này được ký kết điều kiện là đặt Bên nhận chuyển nhượng vào Dịch vụ đảm bảo cho vay ở dạng nghĩa vụ trả nợ cá nhân trong định dạng Paymer, số tiền cần thiết phải được tính tương đương theo các điều kiện trong offer này.

III. Offer này có hiệu lực kể từ khi Bên nhận chuyển nhượng chấp thuận các điều khoản trong Offer, cho đến thời điểm thu hồi hoặc kết thúc Thoả thuận chuyển nhượng.


Phụ lục №4
к QUY ĐỊNH VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG
TRONG DỊCH VỤ CHO VAY
Hệ thống WEBMONEY TRANSFER

THOẢ THUẬN
về việc chuyển nhượng quyền sở hữu

«____»___________20__ г.
https://debt.wmtransfer.com

Người sử dụng hệ thống WebMoney Transfer WMID ____________, với những thông tin sau:

 • HỌ VÀ TÊN - ____________ ____________ ____________
 • hộ chiếu/CMND (hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân khác) - ____________________________________
 • địa chỉ - ____________
 • e-mail - ____________
 • điện thoại - ____________

, sau đây gọi là "Bên chuyển nhượng" và người sử dụng hệ thống WebMoney Transfer WMID ____________ , với những thông tin sau:

 • HỌ VÀ TÊN - ____________ ____________ ____________
 • hộ chiếu/CMND (hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân khác) - ____________________________________
 • địa chỉ - ____________
 • e-mail - ____________
 • điện thoại - ____________

,sau đây gọi là "Bên nhận", đã ký kết bản Thoả thuận này, sau đây gọi là "Thoả thuận", với những điều khoản sau:

1. ĐỐI TƯỢNG CỦA THOẢ THUẬN

1.1 Theo Thoả thuận này, Bên chuyển nhượng là chủ sở hữu hợp pháp của các quyền yêu cầu về hoá đơn dưới dạng điện tử cho người mang nó (sau đây gọi là "Hoá đơn điện tử") đối với Công ty TNHH "VMR", tổ chức phát hành Hoá đơn điện tử và chuyển giao chúng cho Bên chuyển nhượng trên cơ sở Thoả thuận về việc sử dụng hoá đơn dưới dạng điện tử , để thanh toán số tiền được nêu trong Hoá đơn điện tử sau khi cung cấp hoá đơn điện tử để thanh toán tại một tổ chức tín dụng mà có người thanh toán bằng Hoá đơn điện tử (sau đây gọi là "Ngân hàng") với số tiền là ____________(số tiền bằng chữ) WMR (đơn vị tính số lượng quyền sở hữu được tính theo WebMoney Transfer Code), chuyển nhượng các quyền yêu cầu nêu trên cho Bên nhận theo các điều khoản của Thỏa thuận này, còn Bên nhận có trách nhiệm thanh toán theo số tiền đã thống nhất ở điều 1.3 của Thỏa thuận này trong thời hạn không muộn hơn ____________ (thời hạn thanh toán). Theo đó, thanh toán sẽ được thực hiện theo lịch trình sau:

ngày số tiền thanh toán tổng số tiền
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

1.2. Thỏa thuận có hiệu lực và việc chuyển nhượng quyền yêu cầu được xem là hoàn tất từ thời điểm tổ hợp phần cứng phần mềm WebMoney Transfer ghi nhận việc trên ví điện tử của Bên nhận trong hệ thống "WebMoney Transfer" một lượng tương ứng số lượng trong Hóa đơn điện tử (WMR), được tính tương đương với số lượng quyền yêu cầu ghi trong điều 1.1. của Thỏa thuận này. 
Việc Bên nhận, nhận được quyền yêu cầu từ Bên chuyển nhượng với số lượng như đã nêu (điều 1.1 của Thỏa thuận này) được Bên nhận xác nhận thông qua việc người đó hoàn thành việc chuyển cho Dịch vụ cho vay của hệ thống "WebMoney Transfer" nghĩa vụ nợ trong định dạng Paymer theo quy trình của hệ thống "WebMoney Transfer" và ("Quy định về các hoạt động trong Dịch vụ cho vay WebMoney Transfer").
Những hành động trên của Bên nhận là sự xác nhận vô điều kiện về việc nhận được các quyền yêu cầu phù hợp trên cơ sở luật pháp chuyển nhượng từ Bên chuyển nhượng đối với số tiền nêu trên (điều 1.1 của Thỏa thuận này).

1.3. Bên nhận có trách nhiệm thanh toán cho Bên chuyển nhượng số tiền theo như đã thoả thuận giữa hai Bên về việc nhận được các quyền yêu cầu theo như Thoả thuận này với số tiền là ____________ (số tiền bằng chữ) rúp Nga, trong thời hạn đã thống nhất giữa các bên.

1.4. Trách nhiệm của Bên nhận trong việc thanh toán cho các quyền yêu cầu theo Thỏa thuận này được các Bên công nhận là đã được thực hiện:
- hoặc là vào thời điểm thanh toán của Bên nhận cho Bên chuyển nhượng toàn bộ số tiền được nêu trong điều 1.3 của Thỏa thuận này, vào thời hạn đã thống nhất giữa các Bên bằng tiền nội tệ theo tỷ giá của Ngân hàng trung ương của nước người thanh toán theo thông tin thanh toán chi tiết của Bên chuyển nhượng;
- hoặc là vào thời điểm chuyển giao (chuyển nhượng) cho Bên chuyển nhượng các quyền yêu cầu có tính chất tài sản với số tiền ____________ WMR, tương đương với số tiền đã nêu trong điều 1.3 của Thoả thuận này, bằng các thủ tục của Dịch vụ cho vay trên hệ thống WebMoney Transfer theo "Quy định về các hoạt động trong Dịch vụ cho vay WebMoney Transfer".
Khi đó các Bên đã xác định rằng, việc thực hiện các trách nhiệm của Bên nhận bằng thanh toán thông qua việc chuyển nhượng quyền yêu cầu cho Bên chuyển nhượng được công nhận là phù hợp theo phương thức tính toán sau: 1 rúp Nga vay nợ được tính (tương đương) bằng 1 WMR. 
Cho đến hết thời hạn thanh toán được nêu trong điều 1.1 của Thỏa thuận này, quyền lựa chọn phương pháp thực hiện các trách nhiệm của Bên nhận theo Thỏa thuận này được trao cho Bên nhận.

2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

2.1. Bên chuyển nhượng ở bất kỳ thời điểm nào trong thời gian hiệu lực của Thỏa thuận này có quyền đơn phương từ chối thực hiện Thỏa thuận trong phạm vi cho phép cho Bên nhận hoãn thanh toán bằng việc yêu cầu Bên nhận chuyển (hoàn trả) cho Bên chuyển nhượng các quyền yêu cầu về tài sản với số tiền như trong điều 1.1 của Thỏa thuận này, sớm hơn thời hạn đã thống nhất ở điều 1.1 hoặc thanh toán chúng. 
Khi đó Các bên đã xác định rằng, việc thực hiện các trách nhiệm của Bên nhận bằng việc thanh toán trong trường hợp này được công nhận là phù hợp theo phương thức tính toan sau đây: quyền sở hữu khối lượng 1 WMR tương đương với 1 rúp Nga.

2.2. Bên nhận có trách nhiệm thanh toán số tiền đã thống nhất ở điều 1.3 của Thỏa thuận này trong thời hạn đã thống nhất (thời hạn thanh toán), được nêu trong điều 1.4 của Thỏa thuận này theo quy trình thực hiện trách nhiệm thanh toán của mình. Bên nhận có quyền thực hiện trước thời hạn các trách nhiệm của mình.

2.3. Trong trường hợp Bên chuyển nhượng ở bất kỳ thời điểm nào đơn phương từ chối thực hiện Thỏa thuận trong phạm vi cho phép cho Bên nhận hoãn thanh toán Bên nhận có trách nhiệm chuyển (trả lại) cho Bên chuyển nhượng các quyền yêu cầu về tài sản với số tiền nêu trong điều 1.1 của Thỏa thuận này, sớm hơn thời hạn thống nhất trong điều 1.1 của Thỏa thuận này, hoặc thực hiện thanh toán chúng theo điều 2.1 của Thỏa thuận này.

3. TRÁCH NHIỆM

3.1. Trong trường hợp, nếu như Bên nhận không thực hiện trách nhiệm của mình trong thanh toán với số tiền, quy trình và thời hạn đã nêu trong các điều 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 và 2.1 của Thỏa thuận này, Bên nhận đồng ý với việc cho phép hệ thống tự động thay đổi các chức năng trên WM Keeper của Bên chuyển nhượng và hiển thị giao diện "Yêu cầu thanh toán" phù hợp với với "Quy định về các hoạt động trong Dịch vụ cho vay WebMoney Transfer".

3.2. Trong trường hợp nếu như Bên nhận không hoàn thành trách nhiệm của mình trong thanh toán số tiền đã thống nhất trong điều 1.1 của Thỏa thuận này, hoặc không thực hiện yêu cầu của Bên chuyển nhượng về việc thực hiện trước thời hạn các trách nhiệm của Bên nhận theo điều 2.1 của Thỏa thuận này, Bên chuyển nhượng có quyền yêu cầu tới Dịch vụ cho vay để nhận được sự đảm bảo chuyển nhượng của Bên nhận - nghĩa vụ hoàn trả khoản vay ở định dạng Paymer với số tiền bằng số tiền nợ còn lại theo Thỏa thuận này hoặc chủ động dừng cung cấp dịch vụ của Bên nhận trên hệ thống WebMoney Transfer. Việc chuyển giao tất toán nợ của Bên nhận cho Bên chuyển nhượng với số tiền tương đương số tiền nợ còn lại được các Bên công nhận là thanh toán cuối cùng theo Thỏa thuận này.

3.3. Các bên thừa nhận các tài liệu điện tử được lập nhờ hệ thống WebMoney Transfer (biên bản, hợp đồng, tài khoản, trích lục tài khoản v.v) là đã được ký kết dưới sự trợ giúp của các hệ thống thông tin và viễn thông và được ký kết bởi một văn bản tương tự chữ ký viết tay, có tính pháp lý tương đương với các tài liệu dưới dạng viết tay.

3.4. Các bên thừa nhận rằng, các hoạt động đã được thực hiện qua việc sử dụng WMID thông qua tổ hợp phần mềm và phần cứng tự động và được cố định dưới dạng điện tử, là mong muốn thiết lập, sửa đổi và chấm dứt quan hệ pháp lý để ký kết và hoàn thiện các giao dịch (kể cả Thỏa thuận này) có thể được sử dụng để xác nhận các hợp đồng được ký kết và thực hiện bởi họ, kể cả để làm bằng chứng trước các cơ quan tóa án khi xem xét các tranh chấp theo các hợp đồng pháp luật dân sự, xác nhận hành động, hiệu lực pháp lý và tố tụng (kể cả nếu như những tài liệu này và/hoặc bản sao của chúng được đưa ra bởi Bên (các Bên) sở hữu Dịch vụ/Nhà cung cấp).

3.5. Việc xác định danh tính của các Bên được thực hiện bởi các Bên một cách độc lập trong quá trình thiết lập quan hệ và trao đổi/chấp nhận các Offer với các điều khoản của Thỏa thuận này. Các Bên thừa nhận rằng danh tính, địa chỉ bưu chính và ngân hàng của bên đối tác theo Thỏa thuận này đều đã được biết và đủ để tiến hành tố tụng.

4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH HỢP ĐỒNG

4.1. Thỏa thuận này chấm dứt khi các Bên thực hiện tất cả các trách nhiệm của mình.

5. CÁC ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

5.1. Với tất cả những điều còn lại không được xem xét trong Thỏa thuận, các Bên sẽ được hướng dẫn qua các văn bản pháp quy của hệ thống WebMoney Transfer và pháp luật của nước nơi Bên chuyển nhượng đăng ký.

5.2. Các luật áp dụng cho hợp đồng này là theo các bộ luật của LB Nga.

THÔNG TIN CÁC BÊN

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG
____________ ____________ ____________
địa chỉ: ____________
e-mail: ____________
điện thoại: ____________
WMID: ____________
hộ chiếu/CMND (hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân khác): ____________________________________

BÊN NHẬN
____________ ____________ ____________
địa chỉ: ____________
e-mail: ____________
điện thoại: ____________
WMID: ____________
hộ chiếu/CMND (hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân khác): ____________________________________


Phụ lục № 5

OFFER
về việc ký kết thoả thuận chuyển nhượng quyền sở hữu

«____»___________20__ г.

I. Chủ sở hữu hiện tại WMID ____________ đề nghị chủ sở hữu WMID ____________ ký kết Thoả thuận về việc chuyển nhượng quyền sở hữu phù hợp với Quy định về các hoạt động trong Dịch vụ cho vay WebMoney Transfer với các điều khoản sau:
Khối lượng chuyển nhượng quyền sở hữu - ____________ (tính theo loại tiền điện tử WMR).
Thời hạn thanh toán - ____________ ngày kể từ ngày nhận.
Giá - ____________ grip Ukraine.
Chu kỳ thanh toán - ____________.
Ví cung cấp – ____________.

II. Thoả thuận về việc chuyển nhượng quyền sở hữu này được ký kết điều kiện là đặt Bên nhận chuyển nhượng vào Dịch vụ đảm bảo cho vay ở dạng nghĩa vụ trả nợ cá nhân trong định dạng Paymer, số tiền cần thiết phải được tính tương đương theo các điều kiện trong offer này.

III. Offer này có hiệu lực kể từ khi Bên nhận chuyển nhượng chấp thuận các điều khoản trong Offer, cho đến thời điểm thu hồi hoặc kết thúc Thoả thuận chuyển nhượng.

IV. Chấp thuận với Offer này, các Bên trực tiếp đồng ý về việc áp dụng Bộ luật dân sự của Ukraine "Về chữ ký điện tử" và "Về tài liệu điện tử và quản lý tài liệu điện tử", đồng thời đồng ý với các quy định trong Luật "Về thương mại điện tử" về việc sử dụng chữ ký điện tử. Các Bên cũng đồng ý rằng các văn bản tiếp theo để thực hiện Offer này (trong đó bao gồm cả Thoả thuận về việc chuyển nhượng quyền sở hữu và các văn bản khác) sẽ được ký kết với sự trợ giúp của các hệ thống thông tin-viễn thông và được ký kết bằng chữ ký điện tử của mỗi Bên.


Phụ lục №6
к QUY ĐỊNH VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG
TRONG DỊCH VỤ CHO VAY
Hệ thống WEBMONEY TRANSFER

THOẢ THUẬN
về việc chuyển nhượng quyền sở hữu

«____»___________20__ г.
https://debt.wmtransfer.com

Người sử dụng hệ thống WebMoney Transfer WMID ____________, với những thông tin sau:

 • HỌ VÀ TÊN - ____________ ____________ ____________
 • hộ chiếu/CMND (hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân khác) - ____________________________________
 • địa chỉ - ____________
 • e-mail - ____________
 • điện thoại - ____________

, sau đây gọi là "Bên chuyển nhượng" và người sử dụng hệ thống WebMoney Transfer WMID ____________ , với những thông tin sau:

 • HỌ VÀ TÊN - ____________ ____________ ____________
 • hộ chiếu/CMND (hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân khác) - ____________________________________
 • địa chỉ - ____________
 • e-mail - ____________
 • điện thoại - ____________

,sau đây gọi là "Bên nhận", đã ký kết bản Thoả thuận này, sau đây gọi là "Thoả thuận", với những điều khoản sau:

1. ĐỐI TƯỢNG CỦA THOẢ THUẬN

1.1 Theo Thỏa thuận này, Bên chuyển nhượng là chủ sở hữu các quyền yêu cầu đối với bên thứ ba - PJSC "KB "Khreshchatyk" - cư trú tại Ukraine (trên các khoản phải thu thực tế thể hiện bằng tiền tệ quốc gia của Ukraine), phát sinh ban đầu trên cơ sở Hợp đồng tiền gửi từ 12.05.2015. (sau đây gọi là “quyền yêu cầu”) và chuyển sang Bên chuyển nhượng phù hợp các điều khoản mà Bên chuyển nhượng đã chấp nhận. Hợp đồng chuyển nhượng quyền yêu cầu và tính toán, với số tiền ____________(số tiền bằng chữ) WMU (đơn vị tính số lượng quyền sở hữu được tính theo WebMoney Transfer Code), chuyển nhượng các quyền yêu cầu nêu trên cho Bên nhận theo các điều khoản của Thỏa thuận này, còn Bên nhận có trách nhiệm thanh toán theo số tiền đã thống nhất ở điều 1.3 của Thỏa thuận này trong thời hạn không muộn hơn ____________ (thời hạn thanh toán). Theo đó, thanh toán sẽ được thực hiện theo lịch trình sau:

ngày số tiền thanh toán tổng số tiền
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

1.2. Thỏa thuận có hiệu lực và việc nhượng quyền yêu cầu được xem là hoàn tất từ thời điểm tổ hợp phần cứng phần mềm WebMoney Transfer ghi nhận việc trên ví điện tử của Bên nhận trong hệ thống "WebMoney Transfer" một lượng tương ứng WMU (đơn vị tiền điện tử), được tính tương ứng với số lượng quyền yêu cầu ghi trong điều 1.1. của Thỏa thuận này.
Việc Bên nhận, nhận được quyền yêu cầu từ Bên chuyển nhượng với số lượng như đã nêu (điều 1.1 của Thỏa thuận này) được Bên nhận xác nhận thông qua việc người đó hoàn thành việc chuyển cho Dịch vụ cho vay của hệ thống "WebMoney Transfer" nghĩa vụ nợ trong định dạng Paymer theo quy trình của hệ thống "WebMoney Transfer" và ("Quy định về các hoạt động trong Dịch vụ cho vay WebMoney Transfer").
Những hành động trên của Bên nhận là sự xác nhận vô điều kiện về việc nhận được các quyền yêu cầu phù hợp trên cơ sở luật pháp chuyển nhượng từ Bên chuyển nhượng đối với số tiền nêu trên (điều 1.1 của Thỏa thuận này).

1.3. Bên nhận có trách nhiệm thanh toán cho Bên chuyển nhượng số tiền theo như đã thoả thuận giữa hai Bên về việc nhận được các quyền yêu cầu theo như Thoả thuận này với số tiền là ____________ (số tiền bằng chữ) grip Ukraine, trong thời hạn đã thống nhất giữa các bên.

1.4. Trách nhiệm của Bên nhận trong việc thanh toán cho các quyền yêu cầu theo Thỏa thuận này được các Bên công nhận là đã được thực hiện:
- hoặc là vào thời điểm thanh toán của Bên nhận cho Bên chuyển nhượng toàn bộ số tiền được nêu trong điều 1.3 của Thỏa thuận này, vào thời hạn đã thống nhất giữa các Bên bằng tiền nội tệ theo tỷ giá của Ngân hàng trung ương của nước người thanh toán theo thông tin thanh toán chi tiết của Bên chuyển nhượng;
- hoặc là vào thời điểm chuyển giao (chuyển nhượng) cho Bên chuyển nhượng các quyền yêu cầu có tính chất tài sản với số tiền ____________ WMU, tương đương với số tiền đã nêu trong điều 1.3 của Thoả thuận này, bằng các thủ tục của Dịch vụ cho vay trên hệ thống WebMoney Transfer theo "Quy định về các hoạt động trong Dịch vụ cho vay WebMoney Transfer".
Khi đó các Bên đã xác định rằng, việc thực hiện các trách nhiệm của Bên nhận bằng thanh toán thông qua việc chuyển nhượng quyền yêu cầu cho Bên chuyển nhượng được công nhận là phù hợp theo phương thức tính toán sau: 1 grip Ukraine vay nợ được tính (tương đương) bằng 1 WMU. 
Cho đến hết thời hạn thanh toán được nêu trong điều 1.1 của Thỏa thuận này, quyền lựa chọn phương pháp thực hiện các trách nhiệm của Bên nhận theo Thỏa thuận này được trao cho Bên nhận.

2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

2.1. Bên chuyển nhượng ở bất kỳ thời điểm nào trong thời gian hiệu lực của Thỏa thuận này có quyền đơn phương từ chối thực hiện Thỏa thuận trong phạm vi cho phép cho Bên nhận hoãn thanh toán bằng việc yêu cầu Bên nhận chuyển (hoàn trả) cho Bên chuyển nhượng các quyền yêu cầu về tài sản với số tiền như trong điều 1.1 của Thỏa thuận này, sớm hơn thời hạn đã thống nhất ở điều 1.1 hoặc thanh toán chúng. 
Khi đó Các bên đã xác định rằng, việc thực hiện các trách nhiệm của Bên nhận bằng việc thanh toán trong trường hợp này được công nhận là phù hợp theo phương thức tính toan sau đây: quyền sở hữu khối lượng 1 grip Ukraine bằng (tương đương) với 1 WMU.

2.2. Bên nhận có trách nhiệm thanh toán số tiền đã thống nhất ở điều 1.3 của Thỏa thuận này trong thời hạn đã thống nhất (thời hạn thanh toán), được nêu trong điều 1.4 của Thỏa thuận này theo quy trình thực hiện trách nhiệm thanh toán của mình. Bên nhận có quyền thực hiện trước thời hạn các trách nhiệm của mình. 

2.3. Trong trường hợp Bên chuyển nhượng ở bất kỳ thời điểm nào đơn phương từ chối thực hiện Thỏa thuận trong phạm vi cho phép cho Bên nhận hoãn thanh toán Bên nhận có trách nhiệm chuyển (trả lại) cho Bên chuyển nhượng các quyền yêu cầu về tài sản với số tiền nêu trong điều 1.1 của Thỏa thuận này, sớm hơn thời hạn thống nhất trong điều 1.1 của Thỏa thuận này, hoặc thực hiện thanh toán chúng theo điều 2.1 của Thỏa thuận này.

3. TRÁCH NHIỆM

3.1. Trong trường hợp, nếu như Bên nhận không thực hiện trách nhiệm của mình trong thanh toán với số tiền, quy trình và thời hạn đã nêu trong các điều 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 và 2.1 của Thỏa thuận này, Bên nhận đồng ý với việc cho phép hệ thống tự động thay đổi các chức năng trên WM Keeper của Bên chuyển nhượng và hiển thị giao diện "Yêu cầu thanh toán" phù hợp với với "Quy định về các hoạt động trong Dịch vụ cho vay WebMoney Transfer".

3.2. Trong trường hợp nếu như Bên nhận không hoàn thành trách nhiệm của mình trong thanh toán số tiền đã thống nhất trong điều 1.1 của Thỏa thuận này, hoặc không thực hiện yêu cầu của Bên chuyển nhượng về việc thực hiện trước thời hạn các trách nhiệm của Bên nhận theo điều 2.1 của Thỏa thuận này, Bên chuyển nhượng có quyền yêu cầu tới Dịch vụ cho vay để nhận được sự đảm bảo chuyển nhượng của Bên nhận - nghĩa vụ hoàn trả khoản vay ở định dạng Paymer với số tiền bằng số tiền nợ còn lại theo Thỏa thuận này hoặc chủ động dừng cung cấp dịch vụ của Bên nhận trên hệ thống WebMoney Transfer. Việc chuyển giao tất toán nợ của Bên nhận cho Bên chuyển nhượng với số tiền tương đương số tiền nợ còn lại được các Bên công nhận là thanh toán cuối cùng theo Thỏa thuận này.

3.3. Các bên thừa nhận các tài liệu điện tử được lập nhờ hệ thống WebMoney Transfer (biên bản, hợp đồng, tài khoản, trích lục tài khoản v.v) là đã được ký kết dưới sự trợ giúp của các hệ thống thông tin và viễn thông và được ký kết bởi một văn bản tương tự chữ ký viết tay, có tính pháp lý tương đương với các tài liệu dưới dạng viết tay.

3.4. Các bên thừa nhận rằng, các hoạt động đã được thực hiện qua việc sử dụng WMID thông qua tổ hợp phần mềm và phần cứng tự động và được cố định dưới dạng điện tử, là mong muốn thiết lập, sửa đổi và chấm dứt quan hệ pháp lý để ký kết và hoàn thiện các giao dịch (kể cả Thỏa thuận này) có thể được sử dụng để xác nhận các hợp đồng được ký kết và thực hiện bởi họ, kể cả để làm bằng chứng trước các cơ quan tóa án khi xem xét các tranh chấp theo các hợp đồng pháp luật dân sự, xác nhận hành động, hiệu lực pháp lý và tố tụng (kể cả nếu như những tài liệu này và/hoặc bản sao của chúng được đưa ra bởi Bên (các Bên) sở hữu Dịch vụ/Nhà cung cấp).

3.5. Việc xác định danh tính của các Bên được thực hiện bởi các Bên một cách độc lập trong quá trình thiết lập quan hệ và trao đổi/chấp nhận các Offer với các điều khoản của Thỏa thuận này. Các Bên thừa nhận rằng danh tính, địa chỉ bưu chính và ngân hàng của bên đối tác theo Thỏa thuận này đều đã được biết và đủ để tiến hành tố tụng.

4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH HỢP ĐỒNG

4.1. Thỏa thuận này chấm dứt khi các Bên thực hiện tất cả các trách nhiệm của mình.

5. CÁC ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

5.1. Với tất cả những điều còn lại không được xem xét trong Thỏa thuận, các Bên sẽ được hướng dẫn qua các văn bản pháp quy của hệ thống WebMoney Transfer và pháp luật của nước Cộng hoà Ukraine.

5.2. Các luật áp dụng cho hợp đồng này là luật pháp của nước Cộng hoà Ukraine.

5.3. Bằng việc ký kết Hợp đồng, các Bên trực tiếp đồng ý về việc áp dụng các quy định luật pháp của nước Cộng hoà Ukraine "Về thương mại điện tử", cụ thể là các quy định của Luật này trong việc quản lý việc sử dụng chữ ký điện tử.  Các bên cũng đồng ý rằng các tài liệu tiếp theo của Hợp đồng này sẽ được ký bằng chữ ký điện tử của các Bên. 

THÔNG TIN CÁC BÊN

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG
____________ ____________ ____________
địa chỉ: ____________
e-mail: ____________
điện thoại: ____________
WMID: ____________
hộ chiếu/CMND (hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân khác): ____________________________________

BÊN NHẬN
____________ ____________ ____________
địa chỉ: ____________
e-mail: ____________
điện thoại: ____________
WMID: ____________
hộ chiếu/CMND (hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân khác): ____________________________________


Phụ lục № 7

OFFER
về việc ký kết thoả thuận chuyển nhượng quyền sở hữu

«____»___________20__ г.

I. Chủ sở hữu hiện tại WMID ____________ đề nghị chủ sở hữu WMID ____________ ký kết Thoả thuận về việc chuyển nhượng quyền sở hữu phù hợp với Quy định về các hoạt động trong Dịch vụ cho vay WebMoney Transfer với các điều khoản sau:
Khối lượng chuyển nhượng quyền sở hữu - ____________ (tính theo loại tiền điện tử WMV).
Thời hạn thanh toán - ____________ ngày kể từ ngày nhận.
Giá - ____________ Đồng Việt Nam (VND).
Chu kỳ thanh toán - ____________.
Ví cung cấp – ____________.

II. Thoả thuận về việc chuyển nhượng quyền sở hữu này được ký kết điều kiện là đặt Bên nhận chuyển nhượng vào Dịch vụ đảm bảo cho vay ở dạng nghĩa vụ trả nợ cá nhân trong định dạng Paymer, số tiền cần thiết phải được tính tương đương theo các điều kiện trong offer này.

III. Offer này có hiệu lực kể từ khi Bên nhận chuyển nhượng chấp thuận các điều khoản trong Offer, cho đến thời điểm thu hồi hoặc kết thúc Thoả thuận chuyển nhượng.


Phụ lục №8
к QUY ĐỊNH VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG
TRONG DỊCH VỤ CHO VAY
Hệ thống WEBMONEY TRANSFER

THOẢ THUẬN
về việc chuyển nhượng quyền sở hữu

«____»___________20__ г.
https://debt.wmtransfer.com

Người sử dụng hệ thống WebMoney Transfer WMID ____________, với những thông tin sau:

 • HỌ VÀ TÊN - ____________ ____________ ____________
 • hộ chiếu/CMND (hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân khác) - ____________________________________
 • địa chỉ - ____________
 • e-mail - ____________
 • số điện thoại - ____________

, sau đây gọi là "Bên chuyển nhượng" và người sử dụng hệ thống WebMoney Transfer WMID ____________, với những thông tin sau:

 • HỌ VÀ TÊN - ____________ ____________ ____________
 • hộ chiếu/CMND (hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân khác) - ____________________________________
 • địa chỉ - ____________
 • e-mail - ____________
 • số điện thoại - ____________

,sau đây gọi là "Bên nhận", đã ký kết bản Thoả thuận này, sau đây gọi là "Thoả thuận", với những điều khoản sau:

1. ĐỐI TƯỢNG CỦA THOẢ THUẬN

1.1 Theo Thoả thuận này, Bên chuyển nhượng, là bên có quyền pháp lý yêu cầu nhận được gía trị hàng hoá đã được thanh toán và/hoặc các dịch vụ từ danh sách được cung cấp trên dịch vụ Megastock có địa chỉ tại www.megastock.com, xuất hiện trên cơ sở thoả thuận với Công ty Vietnam Online Joint Stock Company Thoả thuận WMV , chuyển nhượng các quyền yêu cầu được nêu trên với số tiền ____________(số tiền bằng chữ) WMV (đơn vị tính số lượng quyền sở hữu được tính theo WebMoney Transfer Code) trên cơ sở chuyển nhượng cho Bên nhận theo các điều khoản của hợp đồng này, và Bên nhận có nghĩa vụ hoàn trả khoản vay được quy định ở điều 1.3 thuộc Thoả thuận này trong thời hạn không muộn hơn ____________ (thời hạn thanh toán). Theo đó, thanh toán sẽ được thực hiện theo lịch trình sau:

ngày số tiền thanh toán tổng số tiền
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

1.2. Thỏa thuận có hiệu lực và việc nhượng quyền yêu cầu được xem là hoàn tất từ thời điểm tổ hợp phần cứng phần mềm WebMoney Transfer ghi nhận việc trên ví điện tử của Bên nhận trong hệ thống "WebMoney Transfer" một lượng tương ứng WMV (đơn vị tiền điện tử), được tính tương ứng với số lượng quyền yêu cầu ghi trong điều 1.1. của Thỏa thuận này.
Việc Bên nhận, nhận được quyền yêu cầu từ Bên chuyển nhượng với số lượng như đã nêu (điều 1.1 của Thỏa thuận này) được Bên nhận xác nhận thông qua việc người đó hoàn thành việc chuyển cho Dịch vụ cho vay của hệ thống "WebMoney Transfer" nghĩa vụ nợ trong định dạng Paymer theo quy trình của hệ thống "WebMoney Transfer" và ("Quy định về các hoạt động trong Dịch vụ cho vay WebMoney Transfer").
Những hành động trên của Bên nhận là sự xác nhận vô điều kiện về việc nhận được các quyền yêu cầu phù hợp trên cơ sở luật pháp chuyển nhượng từ Bên chuyển nhượng đối với số tiền nêu trên (điều 1.1 của Thỏa thuận này).

1.3. Bên nhận có trách nhiệm thanh toán cho Bên chuyển nhượng số tiền theo như đã thoả thuận giữa hai Bên về việc nhận được các quyền yêu cầu theo như Thoả thuận này với số tiền là ____________ (số tiền bằng chữ) Việt Nam đồng (VND), trong thời hạn đã thống nhất giữa các bên.

1.4. Trách nhiệm của Bên nhận trong việc thanh toán cho các quyền yêu cầu theo Thỏa thuận này được các Bên công nhận là đã được thực hiện:
- hoặc là vào thời điểm thanh toán của Bên nhận cho Bên chuyển nhượng toàn bộ số tiền được nêu trong điều 1.3 của Thỏa thuận này, vào thời hạn đã thống nhất giữa các Bên bằng tiền nội tệ theo tỷ giá của Ngân hàng trung ương của nước người thanh toán theo thông tin thanh toán chi tiết của Bên chuyển nhượng;
- hoặc là vào thời điểm chuyển giao (chuyển nhượng) cho Bên chuyển nhượng các quyền yêu cầu có tính chất tài sản với số tiền ____________ WMV, tương đương với số tiền đã nêu trong điều 1.3 của Thoả thuận này, bằng các thủ tục của Dịch vụ cho vay trên hệ thống WebMoney Transfer theo "Quy định về các hoạt động trong Dịch vụ cho vay WebMoney Transfer".
Khi đó các Bên đã xác định rằng, việc thực hiện các trách nhiệm của Bên nhận bằng thanh toán thông qua việc chuyển nhượng quyền yêu cầu cho Bên chuyển nhượng được công nhận là phù hợp theo phương thức tính toán sau: 1 Việt Nam đồng vay nợ được tính (tương đương) bằng 1 WMV. 
Cho đến hết thời hạn thanh toán được nêu trong điều 1.1 của Thỏa thuận này, quyền lựa chọn phương pháp thực hiện các trách nhiệm của Bên nhận theo Thỏa thuận này được trao cho Bên nhận.

2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

2.1. Bên chuyển nhượng ở bất kỳ thời điểm nào trong thời gian hiệu lực của Thỏa thuận này có quyền đơn phương từ chối thực hiện Thỏa thuận trong phạm vi cho phép cho Bên nhận hoãn thanh toán bằng việc yêu cầu Bên nhận chuyển (hoàn trả) cho Bên chuyển nhượng các quyền yêu cầu về tài sản với số tiền như trong điều 1.1 của Thỏa thuận này, sớm hơn thời hạn đã thống nhất ở điều 1.1 hoặc thanh toán chúng. 
Khi đó Các bên đã xác định rằng, việc thực hiện các trách nhiệm của Bên nhận bằng việc thanh toán trong trường hợp này được công nhận là phù hợp theo phương thức tính toan sau đây: quyền sở hữu khối lượng 1 WMV tương đương với 1 Việt Nam đồng.

2.2. Bên nhận có trách nhiệm thanh toán số tiền đã thống nhất ở điều 1.3 của Thỏa thuận này trong thời hạn đã thống nhất (thời hạn thanh toán), được nêu trong điều 1.4 của Thỏa thuận này theo quy trình thực hiện trách nhiệm thanh toán của mình. Bên nhận có quyền thực hiện trước thời hạn các trách nhiệm của mình. 

2.3. Trong trường hợp Bên chuyển nhượng ở bất kỳ thời điểm nào đơn phương từ chối thực hiện Thỏa thuận trong phạm vi cho phép cho Bên nhận hoãn thanh toán Bên nhận có trách nhiệm chuyển (trả lại) cho Bên chuyển nhượng các quyền yêu cầu về tài sản với số tiền nêu trong điều 1.1 của Thỏa thuận này, sớm hơn thời hạn thống nhất trong điều 1.1 của Thỏa thuận này, hoặc thực hiện thanh toán chúng theo điều 2.1 của Thỏa thuận này.

3. TRÁCH NHIỆM

3.1. Trong trường hợp, nếu như Bên nhận không thực hiện trách nhiệm của mình trong thanh toán với số tiền, quy trình và thời hạn đã nêu trong các điều 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 và 2.1 của Thỏa thuận này, Bên nhận đồng ý với việc cho phép hệ thống tự động thay đổi các chức năng trên WM Keeper của Bên chuyển nhượng và hiển thị giao diện "Yêu cầu thanh toán" phù hợp với với "Quy định về các hoạt động trong Dịch vụ cho vay WebMoney Transfer".

3.2. Trong trường hợp nếu như Bên nhận không hoàn thành trách nhiệm của mình trong thanh toán số tiền đã thống nhất trong điều 1.1 của Thỏa thuận này, hoặc không thực hiện yêu cầu của Bên chuyển nhượng về việc thực hiện trước thời hạn các trách nhiệm của Bên nhận theo điều 2.1 của Thỏa thuận này, Bên chuyển nhượng có quyền yêu cầu tới Dịch vụ cho vay để nhận được sự đảm bảo chuyển nhượng của Bên nhận - nghĩa vụ hoàn trả khoản vay ở định dạng Paymer với số tiền bằng số tiền nợ còn lại theo Thỏa thuận này hoặc chủ động dừng cung cấp dịch vụ của Bên nhận trên hệ thống WebMoney Transfer. Việc chuyển giao tất toán nợ của Bên nhận cho Bên chuyển nhượng với số tiền tương đương số tiền nợ còn lại được các Bên công nhận là thanh toán cuối cùng theo Thỏa thuận này.

3.3. Các bên thừa nhận các tài liệu điện tử được lập nhờ hệ thống WebMoney Transfer (biên bản, hợp đồng, tài khoản, trích lục tài khoản v.v) là đã được ký kết dưới sự trợ giúp của các hệ thống thông tin và viễn thông và được ký kết bởi một văn bản tương tự chữ ký viết tay, có tính pháp lý tương đương với các tài liệu dưới dạng viết tay.

3.4. Các bên thừa nhận rằng, các hoạt động đã được thực hiện qua việc sử dụng WMID thông qua tổ hợp phần mềm và phần cứng tự động và được cố định dưới dạng điện tử, là mong muốn thiết lập, sửa đổi và chấm dứt quan hệ pháp lý để ký kết và hoàn thiện các giao dịch (kể cả Thỏa thuận này) có thể được sử dụng để xác nhận các hợp đồng được ký kết và thực hiện bởi họ, kể cả để làm bằng chứng trước các cơ quan tóa án khi xem xét các tranh chấp theo các hợp đồng pháp luật dân sự, xác nhận hành động, hiệu lực pháp lý và tố tụng (kể cả nếu như những tài liệu này và/hoặc bản sao của chúng được đưa ra bởi Bên (các Bên) sở hữu Dịch vụ/Nhà cung cấp).

3.5. Việc xác định danh tính của các Bên được thực hiện bởi các Bên một cách độc lập trong quá trình thiết lập quan hệ và trao đổi/chấp nhận các Offer với các điều khoản của Thỏa thuận này. Các Bên thừa nhận rằng danh tính, địa chỉ bưu chính và ngân hàng của bên đối tác theo Thỏa thuận này đều đã được biết và đủ để tiến hành tố tụng.

4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH HỢP ĐỒNG

4.1. Thỏa thuận này chấm dứt khi các Bên thực hiện tất cả các trách nhiệm của mình.

5. CÁC ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

5.1. Với tất cả những điều còn lại không được xem xét trong Thỏa thuận, các Bên sẽ được hướng dẫn qua các văn bản pháp quy của hệ thống WebMoney Transfer và pháp luật của nước nơi Bên chuyển nhượng đăng ký.

5.2. Các luật áp dụng cho hợp đồng này là luật pháp của nước nơi Bên chuyển nhượng đăng ký.

THÔNG TIN CÁC BÊN

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG
____________ ____________ ____________
địa chỉ: ____________
e-mail: ____________
điện thoại: ____________
WMID: ____________
hộ chiếu/CMND (hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân khác): ____________________________________

BÊN NHẬN
____________ ____________ ____________
địa chỉ: ____________
e-mail: ____________
điện thoại: ____________
WMID: ____________
hộ chiếu/CMND (hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân khác): ____________________________________


Phụ lục № 9

Согласие
на заключение договора займа

«____»___________20__ г.

I. Настоящим владелец WMID ____________ предлагает владельцу WMID ____________, а владелец WMID ____________ соглашается заключить Договор займа в соответствии с Правилами проведения операций в долговом сервисе системы Webmoney Transfer на следующих условиях:
Максимальная сумма займа - ____________ RUB.
Максимальный срок возврата - ____________ суток с момента получения.
Возвращаемая сумма (при условии получения мксимальной суммы займа) - ____________ RUB.
Периодичность проведения платежей - ____________.
Минимальный срок займа - ____________ суток с момента получения.
Кошелек предоставления – ____________.

II. Договор займа заключается при условии размещения Заемщиком в Долговом Сервисе Обеспечения в виде личных долговых обязательств в формате Paymer, необходимый размер которого рассчитывается в соответствии с условиями настоящей оферты и Правилами проведения операций в долговом сервисе системы Webmoney Transfer.

III. Согласие действует с момента акцепта Заемщиком, до момента отзыва Заемщиком или Заимодавцем или заключения Договора займа.

IV. Акцептуя настоящее Согласие, Заемщик дает согласие на передачу своей персональной информации Заимодавцу и предоставляет ему право на ее использование и обработку с целью контроля и обеспечения исполнения Заемщиком обязательств по договору Займа.


Приложение №10
к ПРАВИЛАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ
В ДОЛГОВОМ СЕРВИСЕ
Системы WEBMONEY TRANSFER

ДОГОВОР ЗАЙМА

«____»___________20__ г.
https://debt.wmtransfer.com

____________ ____________ ____________, гражданин(ка) Российской Федерации, паспорт (документ удостоверяющий личность):____________________________________, адрес:____________, ИНН: {29} (далее "Займодавец"), с одной стороны, и

____________ ____________ ____________, гражданин(ка) Российской Федерации, паспорт (документ удостоверяющий личность):____________________________________, адрес:____________, ИНН: {30} (далее "Заемщик"), с другой стороны, и

далее совместно Займодавец и Заемщик именуются как "Стороны", а каждый отдельно как "Сторона",

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ

"Договор" означает настоящий Договор займа от 17 июля 2020 годa со всеми последующими возможными дополнениями и изменениями.

"Сумма займа" означает денежные средства, которые передаются в долг (займ) Заемщику на условиях, указанных в настоящем Договоре.

2. ГАРАНТИИ СТОРОН ДОГОВОРА

2.1. Гарантии и заверения Заемщика

(1) Заемщик является дееспособным гражданином Российской Федерации, который в дату заключения данного Договора осознает свои действия, а также желает наступления последствий, которые предусмотрены настоящим Договором.

(2) Обладает достаточным уровнем материального благосостояния для получения Суммы займа и гарантирует настоящим ее возврат в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

2.2. Гарантии и заверения Займодавца

(1) Сумма займа не является предметом какого-либо судебного спора, исполнительного производства, не входит в ликвидационную массу в процедуре банкротства, не находится под арестом, не выступает обеспечительным платежом по каким-либо иным обязательствам Займодавца или третьих лиц.

(2) Сумма займа принадлежит Займодавцу на законных основаниях, и не существует каких-либо прав третьих лиц в отношении передаваемой Суммы займа.

2.3. Общие гарантии Займодавца и Заемщика

(1) Стороны признают документы в электронной форме, составленные с помощью (средствами) учетной системы WebMoney Transfer (акты, договоры, учетные записи, выписки по учетным записям) и подписанные аналогом собственноручной подписи.

(2) Стороны признают то, что совершенные действия с использованием WMID посредством автомата Долгового сервиса и зафиксированные им в электронном виде, являются волеизъявлениемна установление, изменение и прекращения правоотношений для заключения и совершения сделок. Удостоверенные и зафиксированные протоколы действий могут быть использованы для подтверждения заключенных и совершенных ими сделок, в том числе в качестве доказательств в судебных органах, при рассмотрении споров по гражданско-правовым сделкам, подтверждают их действительность, юридическую и исковую силу.

(3) Идентификация личности сторон осуществлена Сторонами самостоятельно при установлении отношений и обмене/акцепте офертами с условиями настоящего Договора. Стороны признают, что личность контрагента по настоящему Договору его почтовые и банковские реквизиты им известны и достаточны для проведения судебных разбирательств в судах страны их регистрации.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Общие положения

3.1.1. Займодавец передает Заемщику в собственность Сумму займа в размере ____________(số tiền bằng chữ) rúp Nga, а Заемщик обязуется возвратить с учетом платы за пользование ____________(số tiền bằng chữ) rúp Nga в сроки и порядке, предусмотренные Договором.

3.1.2. Сумма займа передается Заемщику без указания целей ее использования.

3.1.3. Уплата всех федеральных налогов, государственных пошлин и прочих налоговых платежей, которые могут возникнуть в связи с передачей, (выплатой) или возвратом Суммы займа, а также Процентов, является исключительной ответственностью той Стороны, у которой такая обязанность возникает.

3.2. Сроки и порядок передачи Суммы займа Заемщику

3.2.1. Стороны согласовали, что Сумма займа будет передаваться (выплачиваться) Заемщику одним платежом в дату заключения настоящего Договора.

3.2.2. Фактическая передача Суммы займа Заемщику проводится посредством Долгового Сервиса системы Webmoney Transfer с использованием электронных средств платежа АО Банк ККБ (ЭСП) управляемых в соответствии с Соглашеним на оказание информационных и технологических услуг при использовании системы WebMoney Transfer по реквизитам типа Р с ЭСП заимодавца с реквизитом {28} на ЭСП заемщика.

3.2.3. Стороны согласовали, что уплата каких-либо комиссий, связанных с переводом Суммы займа Заемщику, подлежит уплате Займодавцем и не включается в Сумму займа, передаваемую по настоящему Договору.

3.3. Сроки и порядок возврата Суммы займа и платы за пользование Заимодавцу

3.3.1. Сумма займа и плата за пользование в размере указанном в п 3.1.1. должна быть полностью возвращена обратно Займодавцу до {3:dd/MM/yyyy}.

3.3.2. Возврат осуществляется по следующему графику:

ngày số tiền thanh toán tổng số tiền
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

3.3.4. Возврат выполняется посредством Долгового сервиса системы WebMoney Transfer в соответствии с "Правилами проведения операций в Долговом Сервисе системы Webmoney Transfer".

3.3.5. Заемщик вправе возвратить любую сумму в пределах величины займа досрочно, используя доступные ему интерфейсы и процедуры Долгового сервиса системы WebMoney Transfer в соответствии с "Правилами проведения операций в Долговом Сервисе системы Webmoney Transfer".

3.3.6. Сторонами согласовано, что уплата каких-либо банковских комиссий в связи с возвратом Суммы займа и платы за пользование Займодавцу должна быть оплачена Заемщиком самостоятельно, и не включается в cумму, которая подлежит возврату Заемщиком по настоящему Договору.

5. НАРУШЕНИЕ СТОРОНАМИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОГОВОРА

5.1. Общие положения

5.1.1. Помимо ответственности, предусмотренной настоящим Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнения обязательств по настоящему Договору согласно действующему гражданскому законодательству Российской Федерации.

5.1.2. Применение мер ответственности, предусмотренных Договором или законом, являются исключительно правом, а не обязанностью Сторон.

5.1.3. Применение мер ответственности к Стороне-нарушителю не освобождает ее от надлежащего и полного выполнения обязательств, взятых на себе в данном Договоре.

5.2. Перечень нарушений условия Договора

5.2.1. В случае невозврата в срок полного объема займа, Заемщик поручает Автомату Долгового сервиса системы WebMoney Transfe изменение логики функционирования используемого Заемщиком программного обеспечения WM Keeper и предоставление интерфейсов "Требование возврата" Займодавцу в соответствии с "Правилами проведения операций в Долговом Сервисе системы Webmoney Transfer".

5.3.2. В случае невозврата полного объема займа в срок окончания расчетов по настоящему Договору, Займодавец вправе обратиться в Долговой сервис за получением переданного Заемщиком обеспечения – частных долговых обязательств в формате Paymer в объеме, равном остатку задолженности или инициировать приостановку обслуживания Заемщика в системе WebMoney Transfer. Передача Займодавцу в погашение задолженности Заемщика перед Займодавцем этого обеспечения в объеме, равном остатку задолженности признается Сторонами окончательным расчетом по данному Договору.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

6.1. Права Заемщика

(1) Получить Сумму займа в полном объеме.

(2) Иные права, которые предусмотрены настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Обязанности Заемщика

(1) Вернуть Сумму займа и плату за пользование в полном объеме и в сроки, предусмотренные Договором.

(2) Исполнять иные обязательства, которые прямо предусмотрены настоящим Договором, а также действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Права Займодавца

(1) Получить Сумму займа и плату за пользование от Заемщика в полном объеме и в срок, предусмотренный настоящим Договором.

(2) Требовать от Заемщика возврата займа на условиях и способами в соответствии с "Правилами проведения операций в Долговом Сервисе системы Webmoney Transfer".

(3) Иные права, которые предусмотрены настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Обязанности Займодавца

(1) Передать (перечислить) Заемщику согласованную Сумму займа (либо ее часть) в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

(2) Уведомить Заемщика о всех претензий, полученных от третьих лиц в связи с притязаниями в отношении Суммы займа (или ее отдельной части), полученной Заемщиком по Договору.

(3) Исполнять иные обязательства, которые прямо предусмотрены настоящим Договором, а также действующим законодательством Российской Федерации.

НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ

7.1. Стороны согласовали, что какие-либо уведомления направленные Сторонами друг другу в связи с выполнением настоящего Договора должны быть выполнены в письменной форме с использованием контактных данных п 7.2.

7.2. Надлежащей доставкой уведомления для целей настоящего Договора следует считать его доставку с использование следующих контактных данных (далее "Способы коммуникации"):

Для Займодавца:

WMID: ____________

адрес электронной почты: ____________

телефонный номер: ____________

Для Заемщика:

WMID: ____________

адрес электронной почты: ____________

телефонный номер: ____________

7.3. Уведомления направленные Способами коммуникации, которые указаны в предыдущем пункте, считаются полученными их адресатом в момент их отправки.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, которые находятся за пределами разумного контроля Сторон, и если такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора и возникли после подписания Сторонами настоящего Договора (далее "Форс-мажорные обстоятельства").

9.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно отодвигается до момента окончания возникшего Форс-мажорного обстоятельства, включая устранение последствий, вызванных такими обстоятельствами.

9.3. Сторона, в отношении которой возникли Форс-мажорные обстоятельства, обязуется незамедлительно, однако не позднее 3 (трех) календарных дней, известить другую Сторону о возникновении таких Форс-мажорных обстоятельств в письменном виде, а также о предполагаемом количестве дней задержки исполнения обязательств по Договору.

9.4. В случае неуведомления или несвоевременного уведомления о наступлении Форс-мажорных обстоятельств, Сторона, в отношении которой возникли такие обстоятельства, лишается права ссылаться в дальнейшем на такие Форс-мажорные обстоятельства как на причину неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по данному Договору.

9.5. К Форс-мажорным обстоятельствам для целей настоящего Договора относятся, включая, но не ограничиваясь: забастовки; военные действия и операции; антитеррористические операции; техногенные аварии; эпидемии и эпизоотии; блокады; издание уполномоченными органами государственной власти нормативно-правовых актов, которые запрещают исполнение Сторонами настоящего Договора действий, являющихся предметом данного Договора; сбой в работе банковской системы, что привело к невозможности проводить какие-либо расчетно-кассовые операции и переводы денежных средств.

9.6. Сторонами согласовано, что если Форс-мажорные обстоятельства будут длиться более чем 2 (два) календарных месяца, то каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, а также освобождается от необходимости возместить убытки другой Стороне в связи с таким расторжением Договора.

9.7. На Сторону Договора, в отношении которой наступили Форс-мажорные обстоятельства, возлагается обязательство предоставить надлежащие доказательства другой Стороне о действительности наступления таких обстоятельств. Достаточным подтверждением наступления Форс-мажорных обстоятельств является документ, выданный Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.

9.8. Сторона, в отношении которой возникли Форс-мажорные обстоятельства, может предоставить другой Стороной какой-либо иной документ, помимо указанного в предыдущем абзаце, подтверждающий факт наступления Форс-мажорного обстоятельства.

10. СРОК ДОГОВОРА. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с момента получения Заемщиком суммы займа с ЭПС Заимодавца, что подтверждается действием Заемщика по передаче в обеспечение Долговому Сервису системы Webmoney Transfer собственных долговых обязательств в формате Paymer в соответствии с процедурами системы WebMoney Transfer и "Правилами проведения операций в Долговом Сервисе системы Webmoney Transfer".

10.2. Действие Договора прекращается исполнением всех своих обязательств Сторонами Договора.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Замена Заемщика по Договору не возможна.

11.2. Замена Займодавца по Договору не требует получения какого-либо согласия со стороны Заемщика.

11.3. Замена Стороны по настоящему Договору не влечет за собой какую-либо смену условий и положений настоящего Договора, за исключением информации, которая является неотъемлемой частью стороны Займодавца или Заемщика.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАИМОДАВЕЦ
____________ ____________ ____________
адрес: ____________
e-mail: ____________
тел.: ____________
WMID: ____________
паспорт (или другой документ удостоверяющий личность): ____________________________________

ЗАЕМЩИК
____________ ____________ ____________
адрес: ____________
e-mail: ____________
тел.: ____________
WMID: ____________
паспорт (или другой документ удостоверяющий личность): ____________________________________


Rules for Сhat Members