Đăng ký

Hướng dẫn sử dụng

Vui lòng nghiên cứu thật kỹ các khuyến cáo dành cho người cho vay trước khi mở hạn mức tín dụng cho một ai đó!

Dịch vụ Cho vay cho phép thành viên hệ thống WebMoney Transfer có thể cho vay tiền điện tử từ ví của mình tới những thành viên khác (bạn bè/đối tác của mình) với những điều kiện xác định, trong một khoảng thời gian nhất định.

Các thuật ngữ

HẠN MỨC TÍN DỤNG - được tạo ra theo đề nghị của người cho vay, hạn mức này là tổng số tiền điện tử mà người vay có thể nhận được theo Thoả thuận cho vay. Số tiền này phụ thuộc vào số lượng tiền điện tử hiện có trong ví của người cho vay, có tính đến cả những số tiền trong các Thoả thuận khác đã được ký nhưng không được thực hiện.

MỨC ĐỘ TIN CẬY (Trust Level - TL) - cho biết có bao nhiêu thành viên WebMoney khác đã mở HẠN MỨC TÍN DỤNG, cho người dùng này. Chỉ số MỨC ĐỘ TIN CẬY càng cao, thì số tiền người đó có thể được vay thông qua HẠN MỨC TÍN DỤNG được mở càng lớn, thời hạn sử dụng khoản vay càng dài và càng nhiều người đã mở HẠN MỨC TÍN DỤNG cho người dùng đó.

Các bước để mở HẠN MỨC TÍN DỤNG

HẠN MỨC TÍN DỤNG có thể được bất cứ thành viên WebMoney nào mở bằng cách thêm người nhận hạn mức vào danh sách bạn bè/đối tác. Form mở HẠN MỨC TÍN DỤNG mới bạn có thể tìm thấy trong hộp "Contact properties", nhấn vào "Debt Service". Để mở HẠN MỨC TÍN DỤNG, bạn cần phải lựa chọn ví mà tiền từ đó sẽ được người vay sử dụng, chọn số tiền tối đa mà người vay có thể vay, thời hạn tối đa sử dụng khoản vay và lãi suất cho khoản vay. ảnh 1


Ảnh 1 Khung nhập vào các điều kiện của HẠN MỨC TÍN DỤNG

Sau khi bạn lưu HẠN MỨC TÍN DỤNG, hệ thống sẽ gửi tới đối tác của bạn một bức thư thông qua hệ thống WM-thư với nội dung đề nghị đối tác của bạn đọc và chấp nhận các điều kiện trong HẠN MỨC TÍN DỤNG. Trong trường hợp đối tác của bạn đồng ý với các điều kiện đó, anh (cô) ấy có thể nhận tiền theo HẠN MỨC TÍN DỤNG bạn đã mở bất cứ lúc nào thông qua giao diện của dịch vụ. Các tham số của HẠN MỨC TÍN DỤNG có thể được chủ sở hữu sửa đổi bất cứ lúc nào. Sau khi sửa đổi, các điều kiện mới chỉ có hiệu lực khi đối tác của bạn chấp thuận.

Các bước nhận khoản vay theo HẠN MỨC TÍN DỤNG

" Form để nhận khoản vay theo HẠN MỨC TÍN DỤNG đã mở bạn có thể tìm thấy trong hộp "Contact properties", nhấn vào "Debt Service". Để nhận khoản vay, bạn cần phải khai báo số ví, số tiền và thời hạn mà bạn sẽ hoàn trả lại toàn bộ khoản vayảnh 2. Số tiền và chu kỳ vay không được lớn hơn giá trị tối đa trong HẠN MỨC TÍN DỤNG.
Ảnh 2 Nhận tiền theo HẠN MỨC TÍN DỤNG


Sau khi xác định được số tiền và thời hạn vay, người vay cần chấp nhận thoả thuận về việc phát hành khế ước quy định trách nhiệm của người vay và khế ước vay nợ này đăng ký trên trang https://www.paymer.com. Số tiền hoàn trả khoản vay được tính dựa trên mức lãi suất, số tiền vay và thời hạn vay. Nghĩa vụ về khoản vay được tự động trao đổi và huỷ bỏ khi khoản hoàn trả được thực hiện. Trong trường hợp không hoàn trả khoản vay đúng thời hạn đã thiết lập, thì nghĩa vụ này sẽ được chuyển giao cho chủ sở hữu WMID mà đã mở HẠN MỨC TÍN DỤNG.

Các bước hoàn trả khoản vay đã nhận theo HẠN MỨC TÍN DỤNG

Danh sách các HẠN MỨC TÍN DỤNG mà bạn đã nhận được có thể tìm thấy trong hộp "Personal Information", mục "Debt Service", tại "Hạn mức tín dụng dành cho tôi\xem thêm..." ảnh 3.
Ảnh 3 Danh sách HẠN MỨC TÍN DỤNG


Khi nhấn vào đường dẫn "chi tiết" ở cột "đã sử dụng" trong HẠN MỨC TÍN DỤNG mà bạn đã lựa chọn, sẽ xuất hiện danh sách các khoản vay theo HẠN MỨC TÍN DỤNG đã lựa chọn. Nhấn chuột phải vào mỗi bản ghi trong danh sách đó, có thể xem chi tiết (xem ảnh 4)
Ảnh 4 Thông tin chi tiết về việc sử dụng và hoàn trả các khoản vay nhận được theo HẠN MỨC TÍN DỤNG


Ở form này sẽ hiển thị các điều kiện mà bạn đã sử dụng tiền vay từ HẠN MỨC TÍN DỤNG, danh sách các giao dịch (nhận tiền và hoàn trả), số tiền cần phải hoàn trả vào thời điểm hiện tại và tổng số tiền cần phải hoàn trả. Tuỳ thuộc vào điều kiện hoàn trả, có thể hoàn trả số tiền hiện tại hoặc hoàn trả toàn bộ. Để thuận tiện, form sẽ hiển thị số tiện hiện có trong ví mà bạn phải hoàn trả. Để hoàn trả, bạn phải sử dụng chức năng "hoàn trả khoản vay theo thứ tự" hoặc "hoàn trả toàn bộ". Khi đó, tiền sẽ được lấy từ ví mà nó đã nhận khoản vay để hoàn trả lại chính khoản vay đó.
Chú ý! Việc hoàn trả khoản vay chỉ được thực hiện trên giao diện của dịch vụ Cho vay. Việc chuyển trực tiếp từ ví này qua ví khác hoặc từ keeper này sang keeper khác không được tính là hoàn trả khoản vay theo HẠN MỨC TÍN DỤNG.

Các bước hoàn trả khoản vay nhận được từ bạn theo HẠN MỨC TÍN DỤNG

Vào bất kỳ thời điểm nào, bạn cũng có thể bắt đầu hoàn trả lại khoản vay được nhận từ bạn theo HẠN MỨC TÍN DỤNG, sử dụng chức năng "thực hiện hoàn trả theo thứ tự" hoặc "hoàn trả toàn bộ". Trong trường hợp này, việc cố gắng hoàn trả khoản vay trước thời hạn sẽ khiến bạn mất đi khoản lãi suất của khoản vay. Khi thực hiện hoàn trả, số tiền cần phải hoàn trả sẽ được lấy từ ví mà đã nhận khoản vay. Trong trường hợp nếu ví đó không có đủ tiền, thì hệ thống sẽ cắt số tiền cần thiết từ những ví còn lại (bắt đầu từ ví có số dư lớn nhất). Nếu trong tất cả các ví đều không đủ tiền, hệ thống sẽ lấy tiền từ những HẠN MỨC TÍN DỤNG khác mà những thành viên khác đã mở cho người vay (bắt đầu từ HẠN MỨC TÍN DỤNG có mức lãi suất thấp nhất).
Nếu đã quá hạn hoàn trả mà Người cho vay chưa nhận được đủ tiền, Người cho vay có thể tạm dừng dịch vụ của WMID của Người vay cho đến khi khoản vay được hoàn trả đầy đủ.
Nếu các khoản tiền mà nhận được theo HẠN MỨC TÍN DỤNG không được hoàn trả đầy đủ, mà thời hạn hoàn trả đã hết, thì trách nhiệm/nghĩa vụ trả nợ số tiền còn lại sẽ được chuyển sang đăng ký trên hệ thống PAYMER và được chuyển giao cho bạn (dưới dạng số và mã check Paymer) như một tài sản. Khi đó, khoản nợ trên dịch vụ Cho vay sẽ được chấm dứt.
Ảnh 5 Hoàn trả khoản vay cho người vay


Rules for Сhat Members